Donker

Pre­cies dezelf­de tijd als vori­ge week don­der­dag stond ik ook van­avond weer in mijn ren­kle­ren bui­ten. Net als die avond ren­de ik mijn rond­je van 6 km in exact dezelf­de tijd: 33 min 30 sec. Het voor­naams­te ver­schil met vori­ge week was dat ik nu ineens weer in zowat com­ple­te duis­ter­nis van start ging, maar dat de har­de wind geluk­kig afge­zwakt was. Toch pre­cies die­zelf­de tijd. Wat ik merk is dat de iPho­ne app die ik gebruik me onbe­wust stuurt tij­dens het lopen. Elke 500 meter krijg ik te horen wat de diver­se tus­sen­stan­den zijn qua tem­po en ver­stre­ken tijd. Tus­sen twee opeen­vol­gen­de ‘meet­pun­ten’ door, voer ik dan aller­lei bere­ke­nin­gen uit om te bepa­len of ik op sche­ma lig en afhan­ke­lijk van het ant­woord har­der moet gaan lopen of wat gas terug kan nemen. De doel­stel­ling is om via het gemid­del­de van 6 min per afge­leg­de km, lang­zaam aan rich­ting de 5 1/2 min per km te gaan. Mocht dat goed gaan en blij­ven bles­su­res ach­ter­we­ge, dan wil ik kij­ken of 5 min per km ook nog voor mij is weg­ge­legd. […]  Lees ver­der