Donker

Pre­cies dezelfde tijd als vorige week don­derdag stond ik ook vanavond weer in mijn ren­kleren buiten. Net als die avond rende ik mijn rond­je van 6 km in exact dezelfde tijd: 33 min 30 sec. Het voor­naam­ste ver­schil met vorige week was dat ik nu ineens weer in zowat com­plete duis­ter­n­is van start ging, maar dat de harde wind gelukkig afgezwakt was. Toch pre­cies diezelfde tijd. Wat ik merk is dat de iPhone app die ik gebruik me onbe­wust stu­urt tij­dens het lopen. Elke 500 meter kri­jg ik te horen wat de diverse tussen­standen zijn qua tem­po en ver­streken tijd. Tussen twee opeen­vol­gende ‘meet­pun­ten’ door, voer ik dan aller­lei berekenin­gen uit om te bepalen of ik op schema lig en afhanke­lijk van het antwo­ord hard­er moet gaan lopen of wat gas terug kan nemen. De doel­stelling is om via het gemid­delde van 6 min per afgelegde km, langza­am aan richt­ing de 5 1/2 min per km te gaan. Mocht dat goed gaan en bli­jven blessures achter­wege, dan wil ik kijken of 5 min per km ook nog voor mij is weggelegd.

Bij terugkomst bleek er nog steeds nie­mand thuis te zijn en daarom stond ik even lat­er in dubio (en half ontk­leed) toen de deurbel ging juist toen ik aanstal­ten wilde mak­en om te gaan douchen. Na enige aarzel­ing besloot ik toch me weer snel aan te kle­den aangezien het bellen maar niet ophield. Net op tijd was ik bene­den om twee bij Selexyz bestelde boeken (de eerste keer dat ik daar online bestelde, en sneller in huis dan ik via Bol.com gewend ben) in ont­vangst te kun­nen nemen. Het ene boek is Ara­bieren kijken, geschreven door Has­s­nae Bouaz­za. Al heel wat tweeps die ik volg hebben dit boek inmid­dels gelezen of aangeschaft en ik zag reeds veel posi­tieve reac­ties voor­bij komen. Has­s­nae volg ik zelf ook via twit­ter en heb o.a. op FrontaalNaakt.nl diverse artike­len van haar gelezen. Ook op radio en tv heb ik haar regel­matig geho­ord en gezien, waar­bij ze alti­jd op pret­tige wijze haar stand­pun­ten weet te delen. Het tweede boek is er een van John Jansen van Galen, Afscheid van de Koloniën. Afgelopen zondag hoorde ik in de auto een inter­view met hem op Radio1 wat zo inter­es­sant was dat ik een tijd­lang op de par­keer­plaats in de auto bleef zit­ten luis­teren tot­dat het gesprek was afgelopen. Meteen daar­na ben ik thuis achter de pc gekropen om dit boek te gaan bestellen. Nu liggen ze hier voor me en kan ik niet kiezen in welke te begin­nen.

~ ~ ~

Ik kan natu­urlijk ook vol­staan met een enkele tweet en een link naar mijn run­tas­tic account waar jul­lie mijn sportieve vorderin­gen kun­nen vol­gen. Maar dit is leuk­er (vind ik) en op deze manier kan ik lat­er nog eens teruglezen onder welke omstandighe­den ik zoal buiten ga ren­nen en wat voor presta­tie ik neer zet. Dus eigen­lijk is het meer voor mijzelf dan voor jul­lie…

~ ~ ~