Opstaan en weer doorgaan

Deze blog­post is deel 27 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Voor mijn werk bracht ik in 2008 een bezoek aan onze nieu­we fabriek in Nan­jing. Aan het eind van een week vol ver­ga­de­rin­gen en work­shops kre­gen we de beschik­king over een auto­bus­je met gids en kon­den we enke­le his­to­ri­sche beziens­waar­dig­he­den bezoe­ken. Het was toen dat ik voor het eerst te horen kreeg over de ver­schrik­kin­gen die de stad had moe­ten door­staan tij­dens de Japan­se inval eind 1937. Ik raak­te gefas­ci­neerd door deze geschie­de­nis, ver­diep­te me er bij thuis­komst wat meer in en schreef er enke­le blog­posts over1[…]  Lees ver­der


  1. Mocht je geïn­te­res­seerd zijn in deze voor ons rela­tief onbe­ken­de geschie­de­nis, dan kan ik de vol­gen­de boe­ken aan­be­ve­len:
    The rape of Nan­king — The for­got­ten Holo­caust of World War II door Iris Chang,
    De goe­de nazi van Nan­king — Hoe één man twee­hon­derd­dui­zend Chi­ne­zen red­de — de dag­boe­ken van John Rabe,
    The making of the ‘Rape of Nan­king’ — His­to­ry and memo­ry in Japan, Chi­na, and the Uni­ted Sta­tes door Takas­hi Yos­hi­da 

Huizen van plezier

Op 10 okto­ber 2008 zat ik onder­uit gezakt op de ach­ter­bank van een taxi­bus­je. Moe van een over­vol­le week work­shops kre­gen we op de laat­ste dag in Nan­jing de beschik­king over onze eigen pri­vé-gids om de stad en omge­ving te ver­ken­nen. Niets­ver­moe­dend pas­seer­den we de slecht geres­tau­reer­de stads­muur die zich kilo­me­ters­lang uit­strekt paral­lel aan de bed­ding van de Jangt­se­kiang rivier. Ik schrijf ‘niets­ver­moe­dend’ omdat ik op dat moment nog totaal onwe­tend was van de mas­sa-slach­ting die zich tij­dens de inval door de Japan­ners in decem­ber 1937 hier heeft afge­speeld. […]  Lees ver­der

City of Life and Death

Afge­lo­pen week­end nam ik ein­de­lijk de tijd om de opge­no­men film City of Life and Death te kij­ken. Ik was er na afloop rede­lijk kapot van. Over het onder­werp van de film, het bloed­bad in Nan­jing gedu­ren­de de win­ter­maan­den van 1937 door de Japan­ners, was ik na mijn bezoek aan deze Chi­ne­se voor­ma­li­ge hoofd­stad inmid­dels goed op de hoog­te. Het lezen van enke­le boe­ken, vele inter­net-arti­ke­len en het zien van de John Rabe dag­boek­ver­fil­ming had­den me men­taal voor­be­reid op de gru­we­len die ik onge­twij­feld zou gaan zien. Toch greep het me meer naar de keel dan ik ver­wacht had. Of mis­schien anders dan ik ver­wacht. Maar ik kon het niet pre­cies dui­den. […]  Lees ver­der

The Rape of Nanjing

Ruim een jaar gele­den bezocht ik het Sun Yat-sen Memo­ri­al, gele­gen op een hel­ling van Pur­ple Moun­tain aan de rand van Nan­jing (mis­schien beter bekend als Nan­king), voor­ma­lig hoofd­stad van Chi­na. De tocht begint met een lan­ge laan, ver­vol­gens moet men vele trap­pen nemen en klei­ne­re tem­pels pas­se­ren voor­dat men bij het mau­so­le­um komt waar Sun Yat-sen vijf meter diep ligt begra­ven. […]  Lees ver­der