Onwetendheid siert de mens

Waar ik een zwak voor heb zijn men­sen die dur­ven aan te geven dat ze iets niet begrij­pen. Bepaal­de onder­wer­pen kun­nen zo com­plex zijn dat het bij­na een won­der is dat er nog per­so­nen zijn die aan­ge­ven het wel te begrij­pen. Toch wemelt het vaak van de des­kun­di­gen en expert die pre­cies weten hoe de vork in de steel zit, onge­acht welk onder­werp er voor­bij komt. Ik begrijp dat niet.
De afge­lo­pen dagen las ik het boek Het zijn net men­sen door Jor­is Luy­en­dijk. Het gaat over zijn jaren die hij als cor­res­pon­dent door­bracht in het Mid­den-Oos­ten. Cen­traal staat zijn groei­en­de onmacht op een juis­te wij­ze ver­slag te kun­nen doen van het alle­daag­se leven en de belang­rijk­ste gebeur­te­nis­sen aldaar. Belang­rijk­ste strui­kel­blok is de dis­cre­pan­tie die er is tus­sen dat­ge­ne waar­van ‘de media’ menen dat het nieuws is tegen­over de vol­gens Luy­en­dijk belang­rij­ke­re zaken waar­over niet geschre­ven wordt maar die de situ­a­tie in deze regio beter zou­den ver­kla­ren. Met het laat­ste doelt hij op het feit dat veel Ara­bi­sche lan­den een dic­ta­tuur zijn waar het onmo­ge­lijk is betrouw­ba­re infor­ma­tie te ver­za­me­len en de bezet­ting door Isra­ël van Pales­tijn­se gebie­den.
Voor bei­de zaken geldt dat het onmo­ge­lijk is om er dage­lijks ver­slag­ge­ving over te doen omdat ze niet beant­woor­den aan de onge­schre­ven wet­ten van wat ‘nieuws’ zou zijn: […]  Lees ver­der

Van de ene in de andere routine

Het is vrij­dag­avond. Op kan­toor vroeg ik iemand of ik nog iets bij­zon­ders ging doen met Pasen. Niet tes­ten, was mijn eer­ste reac­tie.
De afge­lo­pen weken ben ik hele­maal uit mijn rou­ti­ne geraakt. Over­dag draai­de alles rond­om het vele test­werk dat ver­richt moet wor­den voor een belang­rijk pro­ject. Een­maal thuis draai­de het nog een tijd­lang door in mijn hoofd tot­dat het tijd werd om naar bed te gaan. Een beet­je bank­han­gen was de voor­naams­te bezig­heid waar­mee ik de avon­den vul­de.
Nu is dat anders. Met het lan­ge paas­week­ein­de voor de boeg heb ik mezelf een lek­ker drank­je inge­schon­ken en ben begon­nen in Het zijn net men­sen door Jor­is Luy­en­dijk. Nadat ik vori­ge week het boe­ken­week­ge­schenk gele­zen heb, wil ik nog even wat anders lezen voor­dat ik weer ver­der ga met Jer­zy Kos­in­ski en Bob de Graaff. Zoals wel vaker kost het me moei­te weer een boek op te pak­ken waar ik een tijd­je niet in gele­zen heb. Dan gaan ineens ande­re boe­ken om aan­dacht vra­gen waar ik dan moei­lijk nee tegen kan zeg­gen. Meest­al duurt het twee of drie boe­ken voor­dat ik die men­ta­le blok­ka­de weet te over­win­nen. Dus ik geef er tegen­woor­dig gewoon aan toe. Komt van­zelf goed.
~ ~ ~ […]  Lees ver­der

Bonusloterij

Nog een citaat:

Een sale­shan­de­laar aan­de­len van eind veer­tig mocht sinds een paar jaar bonus­sen toe­ken­nen aan juni­o­ren. Hoe dat gaat? Hij lach­te: ‘Het is gewoon een stel gas­ten in een kamer die door een lijst met namen gaan en zeg­gen: “Oké, hoe­veel krijgt deze?”
[p.55, Dit kan niet waar zijn. Onder ban­kie­ren, Jor­is Luy­en­dijk] […]  Lees ver­der

Alles is gekte

Deze avond lees ik:

[…] we zijn in 2008 ont­snapt aan een onvoor­stel­ba­re cata­stro­fe. Let­ter­lijk, in de zin dat schrij­vers en experts in hun boe­ken ver­ge­lij­kin­gen trek­ken met een finan­ci­ë­le kern­ramp (‘melt­down’), of terug­grij­pen op Bij­bel­se abstrac­ties als Arma­ged­don, het Ein­de der Tij­den. Opi­nie­pei­ler Nad­him Zaha­wi en voor­ma­lig Cen­tra­le Bank-eco­noom Mat­thew Han­cock — bei­den nu Lager­huis­lid voor de Con­ser­va­tie­ven — cite­ren in hun boek Mas­ters of Nothing: How The Crash Will Hap­pen Again Unless We Under­stand Human Natu­re ban­kiers die op het hoog­te­punt van de paniek wapens koch­ten, ‘klaar om zich te ver­schan­sen in een bun­ker mocht de open­ba­re orde instor­ten’.
[p.35, Dit kan niet waar zijn. Onder ban­kiers, Jor­is Luy­en­dijk] […]  Lees ver­der