Joris Luyendijk

Onwetendheid siert de mens

Tsafrir Abayov / Flash90

Tsa­f­rir Abay­ov / Flash90

Waar ik een zwak voor heb zijn men­sen die dur­ven aan te geven dat ze iets niet begrij­pen. Bepaal­de onder­wer­pen kun­nen zo com­plex zijn dat het bij­na een won­der is dat er nog per­so­nen zijn die aan­ge­ven het wel te begrij­pen. Toch wemelt het vaak van de des­kun­di­gen en expert die pre­cies weten Lees ver­der

Van de ene in de andere routine

Het is vrij­dag­avond. Op kan­toor vroeg ik iemand of ik nog iets bij­zon­ders ging doen met Pasen. Niet tes­ten, was mijn eer­ste reac­tie.
De afge­lo­pen weken ben ik hele­maal uit mijn rou­ti­ne geraakt. Over­dag draai­de alles rond­om het vele test­werk dat ver­richt moet wor­den voor een belang­rijk pro­ject. Lees ver­der

Bonusloterij

Nog een citaat:

Een sale­shan­de­laar aan­de­len van eind veer­tig mocht sinds een paar jaar bonus­sen toe­ken­nen aan juni­o­ren. Hoe dat gaat? Hij lach­te: ‘Het is gewoon een stel gas­ten in een kamer die door een lijst met namen gaan en zeg­gen: “Oké, hoe­veel krijgt deze?”
[p.55, Lees ver­der

Alles is gekte

Deze avond lees ik:

[…] we zijn in 2008 ont­snapt aan een onvoor­stel­ba­re cata­stro­fe. Let­ter­lijk, in de zin dat schrij­vers en experts in hun boe­ken ver­ge­lij­kin­gen trek­ken met een finan­ci­ë­le kern­ramp (‘melt­down’), of terug­grij­pen op Bij­bel­se abstrac­ties als Arma­ged­don, het Lees ver­der