Openbaring

Schrijf­ster Jowi Schmitz heeft een kin­der­boek geschre­ven met de titel ‘Ik heet Oli­via, en daar kan ik niets aan doen’. Het idee ervoor deed ze op in de trein onder­weg van New York naar Bos­ton. Van­uit de trein zag ze in een ver­der gro­ten­deels ver­la­ten land­schap een omhei­ning met daar­ach­ter een huis. In de tuin lag een woon­boot. Op het dro­ge. Jowi stel­de zich voor wie in zo’n boot zou kun­nen wonen. […]  Lees ver­der