Julian Barnes

Uitgelezen — mei 2018

No is not enough — Naomi Klein

Vorig jaar zomer begon ik te lezen in dit boek, net nadat het was uit­ge­ko­men. De ver­kie­zing van Donald Trump lag vers in het geheu­gen en zijn eer­ste destruc­tie­ve daden om alles wat Oba­ma had opge­bouwd weer teniet te doen wist Nao­mi Klein in haar boek nog mee te nemen. Het was fas­ci­ne­ren­de lec­tuur. Lees ver­der

Geen draaiboek

Deze blog­post is deel 32 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

In de week dat ik Levels of life las kreeg ik het bericht dat de echt­ge­noot van een nicht van mij was over­le­den. Een fataal auto-onge­luk. Ik wist niet goed wat ik moest vin­den van deze iet­wat maca­be­re samen­loop van omstan­dig­he­den. Ten­slot­te gaat het gehe­le der­de Lees ver­der

Rouw werk

Ik las:

Grief-work. It sounds such a clear and solid con­cept, with its con­fi­dent two-part name. But it is fluid, slip­pery, meta­morp­hic. Some­ti­mes it is pas­si­ve, a wai­ting for time and pain to dis­ap­pear; some­ti­mes acti­ve, a con­scious atten­ti­on to death and loss and the loved Lees ver­der

You put together two things

You put together two things that have not been put together befo­re. And the world is chan­ged. Peo­p­le may not noti­ce at the time, but that doesn’t mat­ter. The world has been chan­ged nonet­he­less.
[p.3, Levels of life, Juli­an Bar­nes]

Van­mid­dag ben ik begon­nen te lezen in Levels Lees ver­der

Prioriteitenkabinet

Door omstan­dig­he­den blog ik op 15 febru­a­ri niet over De links­han­di­gen. Dit heeft niets te maken met de omstan­dig­he­den die er oor­zaak van waren dat ik op 30 janu­a­ri Lees ver­der

Intertekstuele relatie

[…] haar blik bleef haken aan de titel The Sen­se of an Ending van Juli­an Bar­nes. Een dun boek­je — daar zou ze bin­nen een uur een heel eind mee komen. Ze nes­tel­de zich op de bank.
Bij de eer­ste woor­den (I remem­ber) was ze ech­ter Lees ver­der