Uitgelezen — mei 2018

No is not enough — Naomi Klein

Vorig jaar zomer begon ik te lezen in dit boek, net nadat het was uit­ge­ko­men. De ver­kie­zing van Donald Trump lag vers in het geheu­gen en zijn eer­ste destruc­tie­ve daden om alles wat Oba­ma had opge­bouwd weer teniet te doen wist Nao­mi Klein in haar boek nog mee te nemen. Het was fas­ci­ne­ren­de lec­tuur. Maar op een gege­ven moment werd het me te veel. Trump was alom­te­gen­woor­dig in het nieuws en waar hij elke keer weer mee weg­kwam was te gek voor woor­den. En dat ter­wijl Nao­mi Klein op glas­hel­de­re wij­ze uit de doe­ken deed hoe het zover geko­men was en wat we nog kon­den ver­wach­ten. […]  Lees ver­der

Geen draaiboek

Deze blog­post is deel 32 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

In de week dat ik Levels of life las kreeg ik het bericht dat de echt­ge­noot van een nicht van mij was over­le­den. Een fataal auto-onge­luk. Ik wist niet goed wat ik moest vin­den van deze iet­wat maca­be­re samen­loop van omstan­dig­he­den. Ten­slot­te gaat het gehe­le der­de deel ‘The loss of depth’ over hoe Juli­an Bar­nes ver­der moet nadat hij zijn vrouw Pat Kavana­gh na een kort ziek­bed heeft ver­lo­ren. Maar hoe­veel toe­val is het, vroeg ik me af. Over­lij­den er niet dage­lijks dui­zen­den men­sen? Door geweld, ziek­te, ouder­dom of ‘zomaar’ een onge­luk. […]  Lees ver­der

Rouw werk

Ik las:

Grief-work. It sounds such a clear and solid con­cept, with its con­fi­dent two-part name. But it is fluid, slip­pery, meta­morp­hic. Some­ti­mes it is pas­si­ve, a wai­ting for time and pain to dis­ap­pear; some­ti­mes acti­ve, a con­scious atten­ti­on to death and loss and the loved one; some­ti­mes neces­sa­ri­ly dis­trac­ti­ve […] And you have never done this kind of work befo­re. It is unpaid, and yet not volun­ta­ry; it is rigorous, yet the­re is no over­seer; it is skil­led, yet the­re is no appren­ti­ceship. And it is hard to tell whe­ther you are making pro­gress; or what would help you do so.
[p.104–105, Levels of life, Juli­an Bar­nes] […]  Lees ver­der

You put together two things

You put together two things that have not been put together befo­re. And the world is chan­ged. Peo­p­le may not noti­ce at the time, but that doesn’t mat­ter. The world has been chan­ged nonet­he­less.
[p.3, Levels of life, Juli­an Bar­nes] […]  Lees ver­der

Prioriteitenkabinet

Door omstan­dig­he­den blog ik op 15 febru­a­ri niet over De links­han­di­gen. Dit heeft niets te maken met de omstan­dig­he­den die er oor­zaak van waren dat ik op 30 janu­a­ri niet over De man die ophield te bestaan blog­de. Het gevolg is wel het­zelf­de: een bespre­king die later ver­schijnt dan oor­spron­ke­lijk aan­ge­kon­digd was en een bij­be­ho­ren­de wij­zi­ging van plan­nen. Met betrek­king tot 15 febru­a­ri mogen we als blog­gers van Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur een boek uit onze eigen­ste nog-te-lezen sta­pel kie­zen om de vrij­ge­val­len plek in te vul­len. […]  Lees ver­der

The Sense of an Ending — Julian Barnes

Het boek The Sen­se of an Ending door Juli­an Bar­nes had ik besteld omdat er naar ver­we­zen werd in De evo­lu­tie van een huwe­lijk door Rebek­ka W.R. Brem­mer. Ik vroeg me af wat het zou toe­voe­gen (of ver­an­de­ren) aan mijn lees­er­va­ring met betrek­king tot De evo­lu­tie van een huwe­lijk wan­neer ik The Sen­se of an Ending zou gaan lezen. Eind novem­ber heb ik het boek­je van Juli­an Bar­nes uit­ge­le­zen maar tot nu toe had ik nog geen tijd gezien om erover te blog­gen. Dat wil ik van­daag goed maken en grijp met­een de kans aan om de blo­greeks over mijn boe­ken­kast weer eens nieuw leven in te bla­zen. […]  Lees ver­der