De kraai — Kader Abdolah

Tij­dens het oprui­men deze week heb ik met­een een ruwe schat­ting gemaakt van de boe­ken op mijn stu­deer­ka­mer. Het zijn er in ieder geval meer dan dui­zend, waar­van op z’n minst zeven­hon­derd romans. En dat begint een pro­bleem te wor­den want ik kan de nieu­we boe­ken die nog steeds blij­ven bin­nen­ko­men niet goed meer kwijt. Daar­om heb ik beslo­ten om eens gron­dig door mijn ver­za­me­ling te gaan en te zien of ik daad­wer­ke­lijk elk exem­plaar dat ik in mijn bezit heb ook echt tot in leng­te der tij­den wil bewa­ren. […]  Lees ver­der