Kantoorburgerlijke ongehoorzaamheid

Van­och­tend vroeg zag ik op kan­toor een col­le­ga van de faci­li­tai­re dienst bezig om pen­nen­bak­jes onder de bureau’s op onze afde­ling te mon­te­ren. Ik vroeg hoe het met hem ging. Naar omstan­dig­he­den goed, kreeg ik als ant­woord. Hij was sinds kort weer aan het werk. Op the­ra­peu­ti­sche basis.

Lees ver­der

Verandering van auto doet krassen

Op mijn vrije woens­dag kreeg ik een tele­foon­tje. Op het dis­play ver­scheen een mij onbe­kend 06 num­mer. Aan de lijn iemand die vroeg of hij con­tact had met opkoop­ser­vi­ce boerderij.nl in Bem­mel. Het bleek een col­le­ga van mijn werk te zijn die wat mate­ri­aal in de aan­bie­ding had. Ze weten me inmid­dels Lees ver­der

Uitdaging op de werkvloer

Niet alleen pri­vé, ook op het werk zit ik mid­den in de ver­bou­wings­werk­zaam­he­den. Dit heeft te maken dat we het gebouw met twee bedrij­ven delen. Het ande­re bedrijf is onlangs door Emer­son ver­kocht en is inmid­dels ver­huisd naar een ande­re loca­tie. Hun plaats wordt nu inge­no­men Lees ver­der

Het waren vijf hilarische jaren

Niet dat we een groot­ver­brui­ker van whi­te­board clea­ner zijn, maar deze week was toch ein­de­lijk de spuit­bus leeg en stond er een nieu­we klaar. Althans, dat dacht ik. Ja, het was een nieu­we fles. Nee, de vori­ge was niet leeg. Het kan­toor­ar­ti­kel bleek name­lijk een pri­ma onder­deel te zijn voor de motor Lees ver­der

Werknemerstevredenheidsonderzoek

Wan­neer we de vori­ge enque­te had­den gehad, vroeg een nieu­we col­le­ga ons tij­dens de lunch. We keken hem een beet­je mee­wa­rig aan. Met zijn pove­re zeven dienst­ja­ren had hij natuur­lijk nog niets mee­ge­maakt. De ploeg­baas, een oude rot in het vak, ging er eens goed voor zit­ten. Lees ver­der