Groenendijk Girls

Deze blog­post is deel 43 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Home

Het was Eer­ste Kerst­dag 2016. De dvd-box van Game of Thro­nes lag pro­mi­nent naast de TV. We maak­ten ons klaar voor een dag­je bin­ge-wat­chen. Vorig jaar waren we voor ons doen gebrui­ke­lijk laat aan­ge­haakt bij deze serie en rond de jaar­wis­se­ling had­den we de eer­ste vijf sei­zoe­nen al ach­ter de rug. Nu stond dan ein­de­lijk het zes­de sei­zoen op het pro­gram­ma. Of zul­len we hele­maal voor­aan begin­nen? vroeg mijn Inge. Ja, grap­te ik, en dan doen we dat vol­gend jaar ook weer wan­neer sei­zoen 7 beschik­baar is. Een nieu­we tra­di­tie is gebo­ren! Maar ze was seri­eus, en ik had er ook wel oren naar. Hoe­wel dat waar­schijn­lijk meer te maken had met vlucht­ge­drag. […]  Lees ver­der

Dag facebook. Hopelijk niet tot ziens.

Weet je zeker dat ze zo vroeg al open zijn? vroeg Inge toen we onder­weg waren naar de super­markt. Op de auto­ra­dio klonk het nieuws van zeven uur. Ik stel­de haar gerust en hoop­te er onder­tus­sen het bes­te van. Vijf minu­ten later lie­pen we door een gro­ten­deels ver­la­ten Albert Heijn XXL. Vol­le schap­pen en geen rij­en zorg­den ervoor dat we snel ons lijst­je kon­den afwer­ken en bin­nen het uur weer thuis waren. […]  Lees ver­der