Zegt de ene socialbot tegen de andere…

Afge­lo­pen week­end las ik een arti­kel over nep-accounts op Twit­ter. Onder­zoe­kers van de Fede­ral Uni­ver­si­ty of Minas Gerais in Bra­zi­lië heb­ben onder­zocht en bewe­zen hoe mak­ke­lijk het is om zoge­naam­de ‘soci­al­bots’ in Twit­ter los te laten, die ver­vol­gens ‘een eigen leven’ gaan lij­den. Deze soci­al­bots stel­len op basis van voor­ge­pro­gram­meer­de karak­te­ris­tie­ken zelf hun tweets op, rea­ge­ren op ande­re tweets, gaan tweeps vol­gen en ver­ga­ren zelf ook een scha­re vol­gers. Het afweer­me­cha­nis­me van Twit­ter dat ont­wik­kelt is om deze soci­al­bots op te speu­ren, wist er slechts enke­le te ont­dek­ken. Het gros bleef ech­ter ‘onder de radar’.  […]  Lees ver­der