Opstaan en weer doorgaan

Deze blog­post is deel 27 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Voor mijn werk bracht ik in 2008 een bezoek aan onze nieu­we fabriek in Nan­jing. Aan het eind van een week vol ver­ga­de­rin­gen en work­shops kre­gen we de beschik­king over een auto­bus­je met gids en kon­den we enke­le his­to­ri­sche beziens­waar­dig­he­den bezoe­ken. Het was toen dat ik voor het eerst te horen kreeg over de ver­schrik­kin­gen die de stad had moe­ten door­staan tij­dens de Japan­se inval eind 1937. Ik raak­te gefas­ci­neerd door deze geschie­de­nis, ver­diep­te me er bij thuis­komst wat meer in en schreef er enke­le blog­posts over1[…]  Lees ver­der


  1. Mocht je geïn­te­res­seerd zijn in deze voor ons rela­tief onbe­ken­de geschie­de­nis, dan kan ik de vol­gen­de boe­ken aan­be­ve­len:
    The rape of Nan­king — The for­got­ten Holo­caust of World War II door Iris Chang,
    De goe­de nazi van Nan­king — Hoe één man twee­hon­derd­dui­zend Chi­ne­zen red­de — de dag­boe­ken van John Rabe,
    The making of the ‘Rape of Nan­king’ — His­to­ry and memo­ry in Japan, Chi­na, and the Uni­ted Sta­tes door Takas­hi Yos­hi­da