50books — jaar 2015 — vraag 2

Deze blog­post is deel 2 van 49 in de serie 50books — 2015

In deze week van de ver­schrik­ke­lij­ke ter­reur­aan­slag op de redac­tie van Char­lie Heb­do in Parijs moest ik den­ken aan de fat­wa die jaren gele­den uit­ge­spro­ken werd over het boek De dui­vels­ver­zen door Sal­man Rush­die. Wat ik toen al met­een ver­war­rend vond in de hele con­tro­ver­se was dat men de han­de­lin­gen van de roman­per­so­na­ges recht­streeks pro­jec­teer­de op de schrij­ver. Met ande­re woor­den, omdat fic­tief per­soon A zegt dat god niet bestaat, wordt het schrij­ver C ver­we­ten dat die fic­tief per­soon A heeft opge­voerd en zul­ke ver­schrik­ke­lij­ke din­gen laat zeg­gen. Ondanks dat schrij­ver C ook per­soon B aan het woord laat komen die het niet eens is met per­soon A. […]  Lees ver­der

Ken je ouders

Gis­ter­avond ben ik begon­nen in De gro­te goe­de din­gen geschre­ven door Alma Mathij­sen. Hal­ver­we­ge het ver­haal lees ik hoe het roman­per­so­na­ge Mila begint te twij­fe­len of ze alle ver­ha­len over haar (vroeg over­le­den) vader echt wil horen: […]  Lees ver­der

Bladzijde 268 en verder…

Bezoe­kers die hier wat vaker langs­ko­men weten dat ik er zo af en toe een stuk­je fic­tie tegen­aan gooi. Meest­al met een open ein­de. Daar hou ik wel van. Ik ga dan ook zel­den of nooit in op de vele *kuch* ver­zoe­ken om er een ver­volg op te schrij­ven. Inte­res­san­ter vind ik het wan­neer de lezer zelf een voor­stel­ling maakt van hoe het afloopt. Er moet wat te raden over­blij­ven. […]  Lees ver­der

Blogtour — De barmhartigen

En waar zal dat boek van jou zoal over gaan, als ik vra­gen mag?’
‘Over de waar­heid.’
‘Je meent het. Klinkt heel boei­end. Ik zit op het punt­je van mijn stoel, echt waar. Ont­houd één ding: geen enke­le roman­le­zer is geïn­te­res­seerd in de waar­heid. Wie de waar­heid of wat daar voor moet door­gaan wil lezen, koopt wel een krant. Lite­ra­tuur gaat niet om de fei­te­lij­ke waar­heid, maar om waar­ach­tig­heid. Dat is iets totaal anders. “De” waar­heid bestaat trou­wens niet, mijn bes­te. En als ze al bestaat, wil nie­mand er een boek over lezen. Omdat de waar­heid meest­al oer­saai is. Je kunt beter een boek schrij­ven over de leu­gen. Dat is dui­zend keer inte­res­san­ter en span­nen­der. Dat ver­koopt veel beter. Men­sen zijn gek op leu­gens. De wereld­li­te­ra­tuur is gebouwd op ver­zin­sels en lucht­kas­te­len. De kunst bestaat erin ze als waar­heid te ver­pak­ken in een mee­sle­pend ver­haal.’
[p.53, De barm­har­ti­gen] […]  Lees ver­der

Het nut van een contactformulier

Wist ik veel dat ik een con­tact­for­mu­lier op mijn blog had. Nou ja, ik wist het natuur­lijk wel. Ten­slot­te heb ik het zelf geïn­stal­leerd. Maar dat was ik ver­ge­ten. Dus toen er iemand gebruik van had gemaakt en ik in het dash­board van Word­Press daar­van mel­ding kreeg was ik toch wel ver­baasd. […]  Lees ver­der