Tag: Letterkunde

Inleiding letterkunde — Eindopdracht

Als afslui­ting van de cur­sus Inlei­ding let­ter­kun­de (onder­deel van de oplei­ding Cul­tuur­we­ten­schap­pen aan de OU) moesten we een ver­haal­ana­ly­se schrij­ven van maxi­maal 1700 woor­den (exclu­sief voet­no­ten en lite­ra­tuur­lijst). We kre­gen hier­voor twee weken de tijd. Het ver­haal dat we moesten ont­le­den was ‘De bloei­en­de dood­kist’ geschre­ven door de Bel­gi­sche schrij­ver Roger van de Vel­de. Deze week […]