Hoe leest zij?

Deze blog­post is deel 41 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Eind 2014 raak­te ik geën­thou­si­as­meerd door een arti­kel1 in The New York Review of Books van de tot dan toe voor mij onbe­ken­de Tim Parks. Wat mij voor­al aan­sprak is hoe hij de nadruk legt op het actief lezen. Iets wat je vol­gens Parks het bes­te kunt doen met een pen in de hand: […]  Lees ver­der


  1. Zie hier mijn blog­post over How I Read, het ver­volg op A Weapon for Rea­ders 

Een perfecte dag om weer aan te haken

Het exa­men Pro­ject­ma­na­ge­ment is ach­ter de rug. Er is een huis ver­kocht. Ons eigen huis staat inmid­dels te koop. En de voor­be­rei­din­gen rond­om de ver­bou­wing van en ver­hui­zing naar ons nieu­we huis begin­nen vorm te krij­gen. Nog genoeg te doen, maar het leek me dat er toch weer wat tijd vrij­ge­maakt kon wor­den voor Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. Wat een mooi toe­val dat Cathe­lij­ne met een email kwam waar­in ze de start van een nieuw sei­zoen in iet­wat gewij­zig­de vorm aan­kon­dig­de. De ver­plich­ting om altijd mee te doen komt te ver­val­len wat het een stuk mak­ke­lij­ker maakt om het lezen van nieu­we boe­ken plus erover blog­gen af te stem­men op mijn agen­da.
De twij­fels die ik nog had ver­dwe­nen met­een toen ik een frag­ment las uit het eer­ste boek van dit sei­zoen, Hoe lees ik? door Lide­wij­de Paris. Het sprak me ont­zet­tend aan. Ik bedacht me geen ogen­blik lan­ger en gaf aan dat ik weer van de par­tij was. Inmid­dels heb ik de eer­ste hon­derd blad­zij­des gele­zen en geniet ik met vol­le teu­gen hoe Lide­wij­de op een bij­zon­der toe­gan­ke­lij­ke manier uit­leg geeft over hoe zij een roman­tekst tot zich neemt. Erg onder­hou­dend.
Van­daag zag ik een you­tu­be video van haar voor­bij komen waar­in ze in het kort aan­geeft wat (lite­rai­re) smaak is. Ik zou zeg­gen, speel het eens af (het duurt slechts een klei­ne twee minu­ten) want ik kan wel pro­be­ren uit te leg­gen waar­om ik zo gechar­meerd ben van Lide­wij­de maar mis­schien dat je het beter zelf kunt erva­ren:
 […]  Lees ver­der