Een perfecte dag om weer aan te haken

Het exa­men Pro­ject­ma­na­ge­ment is ach­ter de rug. Er is een huis ver­kocht. Ons eigen huis staat inmid­dels te koop. En de voor­be­rei­din­gen rond­om de ver­bou­wing van en ver­hui­zing naar ons nieu­we huis begin­nen vorm te krij­gen. Nog genoeg te doen, maar het leek me dat er toch weer wat tijd vrij­ge­maakt kon Lees ver­der