Gelijkheidsbeginselverklaring

Dank U wel voor­zit­ter, dat ik hier de gele­gen­heid krijg om beter te for­mu­le­ren waar wij als par­tij voor staan. En laat ik maar met­een bena­druk­ken dat ik geloof in de begin­se­len der sta­tis­tiek. Dat daar geen mis­ver­stan­den meer over bestaan! Maar waar het van­daag om dient te gaan voor­zit­ter, zijn de onder­zoe­ken zoals die door de oppo­si­tie op tafel wor­den gelegd. Die neem ik nog steeds slechts ter ken­nis­ge­ving.
Het is een samen­raap­sel van ver­schil­len­de onder­zoe­ken door ver­schil­len­de onder­zoe­kers die alle pre­cies pas­sen in de betoog­trant van die­ge­nen die het niet eens zijn met wat wij pro­be­ren aan te tonen, name­lijk dat je geen appels met peren kunt ver­ge­lij­ken. Wie kan dit nu met dro­ge ogen ont­ken­nen? […]  Lees ver­der