Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen

Voor­dat ik het gras ga maai­en maak ik eerst een rond­je om de mees­te tak­jes, wal­no­ten, den­ne­ap­pels en wat er zoal nog meer het mes van de gras­maai­er kan bescha­di­gen te ver­wij­de­ren. Deze och­tend kwam ik bij deze inspec­tie het eer­ste zwa­luwei­tje van het sei­zoen tegen. Niet dat ik het daar zoals een kie­vits­ei zou moe­ten vin­den. Het was dan ook een half eitje. Beter gezegd, een hal­ve lege eier­schaal. […]  Lees ver­der

Groene specht

Bij het ont­wa­ken hoor­de ik van­och­tend zoals gebrui­ke­lijk de vogels al flink tekeer gaan bui­ten. Ik open­de de gor­dij­nen en wierp een blik in de tuin. Er was niet veel te zien. Het geluid van de vogels kwam voor­na­me­lijk uit het bos naast ons huis. Net toen ik me wil­de omdraai­en voor een bezoek­je aan de bad­ka­mer zag ik iets rond­schar­re­len bij de vij­ver. Eerst dacht ik aan een vlaam­se gaai. Maar wat was dan de rode vlek? Bloed? Het was moei­lijk te zien zon­der bril. Hope­lijk was het geen rat. […]  Lees ver­der

Het puttertje, de vogel niet de roman

Tus­sen de gele kwik­staart­jes die onze voor­tui­nen deze avond opnieuw met kun komst ver­blij­den zag ik tot mijn ver­ras­sing plots een put­ter rond­hup­sen. Die had ik, in tegen­stel­ling tot Inge nog niet eer­der gezien. Of mis­schien wel, maar dan zon­der het te weten. Zo’n gewel­di­ge vogel­spot­ter ben ik nu ook weer niet. Met al die ver­schil­len­de soor­ten vogels die we hier de laat­ste tijd over het gazon krij­gen zal dat mis­schien wel gaan ver­be­te­ren. Zeker nu we tevens die gewel­di­ge vogelat­las bij de hand heb­ben om alles op te zoe­ken en te con­tro­le­ren. Het is inder­daad een put­ter die ik met veel moei­te op de foto heb gekre­gen. […]  Lees ver­der

Gele kwikstaartjes

Het lijkt wel of de vogels onze tuin dit jaar echt heb­ben gevon­den. Niet alleen zien we steeds meer vogels ver­schij­nen maar er dui­ken ook aller­lei nieu­we soor­ten op die we hier nog niet eer­der heb­ben gezien. Deze avond waren daar opeens enke­le gele kwik­staar­ten die voor in de tuin op zoek waren naar iets eet­baars. Hoe­wel ze niet ver­schrikt weg­vlo­gen toen wij ze van­uit het raam in de gaten hiel­den ble­ven ze wel op gepas­te afstand. Omdat ze ook nog eens super­be­weeg­lijk zijn viel het me moei­lijk om ze goed te kun­nen foto­gra­fe­ren. Ik heb dan wel een zoom­lens op mijn came­ra maar zon­der sta­tief is het dan haast ondoen­lijk om een scher­pe foto te maken. Dus heb ik voor de zeker­heid een hele hoop foto’s gemaakt in de hoop dat er wat bruik­baars tus­sen zit. […]  Lees ver­der

Bos naast de deur

Dit paas­week­ein­de ben ik ein­de­lijk begon­nen aan een megak­lus aan de lin­ker­zij­de (van voor­af gezien) van ons per­ceel, het snoei­en van de mei­doorn. Onder dit gedeel­te van ons per­ceel loopt een dui­ker van de ach­ter­ge­le­gen vel­den naar de Lin­ge die bij ons aan de over­kant van de weg stroomt. Omdat de gemeen­te hier ten alle tij­de bij moet kun­nen indien er iets ver­stopt is geraakt voor wat betreft de afwa­te­ring mogen we hier niet op bou­wen of anders­zins er een nut­ti­ge bestem­ming voor ver­zin­nen. De vori­ge bewo­ner heeft er nooit naar omge­ke­ken en er wat bouw­ma­te­ri­aal gedumpt en bra­men over­heen laten groei­en. […]  Lees ver­der

Aalscholver

Op ’t eind van de dag die ik zon­der grap­pen en grol­len was door­ge­ko­men riep Inge mij om naar de voor­deur te komen. Er zou een aal­schol­ver aan de over­kant van de straat staan. ‘Tuur­lijk!’, riep ik, en bleef zit­ten waar ik zat met een poes en boek op schoot. Nadat ze me nog een keer­tje geroe­pen had, kwam ik toch maar even kij­ken. De aal­schol­ver stond er inder­daad. In de laat­ste zon­ne­stra­len van de dag een beet­je op te dro­gen. Een mooi gezicht. […]  Lees ver­der