Meer lezen is meer schrappen

tartaruga e libro

Lol­ly Daskal. Ik had nog nooit van haar geho­ord. Maar ik schi­jn daarmee zo’n beet­je een van de weini­gen op deze aard­kloot te zijn, want ga maar na:

Lol­ly Daskal has built a fol­low­ing of more than 935,000 peo­ple and orga­ni­za­tions on Twit­ter, and more than 22 mil­lion fol­low­ers on LinkedIn. These social media out­lets act as a liv­ing bridge to her clients—the impor­tant peo­ple she coach­es and works with—and to the pub­lic at large;
Lol­ly has writ­ten thou­sands of arti­cles and columns for a vari­ety of online media;
Lol­ly is founder of Lead from With­in, a glob­al lead­er­ship, exec­u­tive coach­ing, and con­sult­ing firm;
Lol­ly is Lead­er­ship coach, Con­sul­tant, Facil­i­ta­tor, Speak­er, Author and Trust­ed advi­sor.

enzovoort enzoverder (bijvoor­beeld 192.000+ tweets ver­s­turen)
Oh ja, vergeet ik bij­na het belan­grijk­ste te ver­melden. Althans, het is de reden dat Hen­drik-Jan haar aan­haalt in zijn blog­post met de nieuwe #50books vraag van deze week. Lol­ly Daskal leest ook nog eens iedere dag een boek. Let op, ik zeg niet dat ze iedere dag leest. Nee, ze leest iedere dag een com­pleet boek. Van begin tot eind. En dat al 30 jaar lang. (Dat zijn bij­na 11.000 boeken voor wie het hoof­dreke­nen niet machtig is of geen reken­ma­chine bij de hand heeft.)

Con­fes­sion: I love books.
For over 30 years, I’ve read a book a day.
[uit: How to Read 365 Books in a Year — or at Least Read Every Day]

Haar geheime tip? Twee uur eerder opstaan en dan lekker gaan lezen. Laat ik voor de veran­der­ing eens flink kort door de bocht gaan. Ik geloof er geen bal van. Niet dat ze de afgelopen 30 jaar echt iedere dag een boek erbij heeft gepakt. En ook niet dat het haar alti­jd is gelukt om het boek waar ze die dag in begonnen was hele­maal uit te lezen. Je moet dan ofwel heeeel snel kun­nen lezen1, of heeeel dunne boek­jes lezen, of heeeel sim­pele lec­tu­ur lezen. Zoi­ets. Dan miss­chien. Heel miss­chien.
Eigen­lijk moet ik me hele­maal niet druk mak­en om wat Lol­ly alle­maal kan en doet.

Con­fes­sion: I love books.
For over 40 years, I’ve read books.
[uit: Het meer dan gemid­delde lev­en van Peter Pel­lenaars]

Ik lees ook boeken. Helaas niet iedere dag. Gewoon­weg omdat er ook andere zak­en zijn die ik leuk vind om te doen, of die moeten gebeuren. Ik zou best meer willen lezen en in som­mige peri­odes lukt dat ook wel. Gelukkig lees ik meer dan pak­weg zo’n vijf jaar gele­den.
Ergens in 2010 realiseerde ik me dat de tijd die ik aan lezen besteed­de gelei­delijk aan min­der was gewor­den. Ook de con­cen­tratie die bij goed begri­jpend lezen hoort kon ik nog maar voor korte tijdss­pannes opbren­gen. Er was teveel dig­i­tale aflei­d­ing in mijn dagelijks lev­en ges­lopen. Ik nam het besluit om meer te gaan lezen.
Mijn geheime tip? Iets anders niet meer doen.
Ik had niet de illusie dat ik ergens een ver­bor­gen laat­je met extra tijd van­daan kon tov­eren. Dus zat er niets anders op dan mijn toen­ma­lige tijds­beste­d­ing in kaart te bren­gen om ver­vol­gens te gaan schrap­pen in zak­en die ik wilde inlev­eren voor het lezen.
Want dat is de kern. Accepteren dat je niet voor alles tijd hebt, maar dat je wel de (vri­je) tijd die je hebt kunt invullen met de zak­en die voor jou belan­grijk zijn. Ben je eerlijk naar jezelf dan zul je ont­dekken hoe hoog lezen bij jou op je pri­or­iteit­en­li­jst­je staat.
Wees gewaarschuwd, het kan con­fron­terend zijn.
~ ~ ~
Dit is een bij­drage voor het #50books ini­ti­atief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt ver­zorgd.
Vraag 8
Hoe maak jij tijd om te kun­nen lezen?


  1. Ooit dacht ik het ook te kun­nen, snellezen.