In Nederland lezen we Nederlands

Ondanks het mooie weer besloot ik van­mid­dag plichts­ge­trouw de meest nabije boek­han­del op te zoe­ken. Een mid­del­ma­tig exem­plaar van deze met uit­ster­ven bedreig­de win­kel­soort is geves­tigd in een nabu­rig win­kel­cen­trum. Het was er onver­wachts druk op deze acht­ste maart. Ter­wijl bui­ten de zon uit­bun­dig scheen om het zoveel­ste weer­re­cord te bre­ken, bracht zowat geheel Arn­hem-Zuid door in een over­dek­te win­kel­ga­le­rij. Het kan ver­ke­ren. In blo­te zomer­kle­dij en voor­zien van de laat­ste trends op tatoe­a­ge-gebied. Dat dan weer wel. […]  Lees ver­der

Ironie als glaswand

Deze blog­post is deel 11 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Soms denk ik wel eens dat de hele wereld niet bestaat, maar dat zij niet meer is dan mijn fan­ta­sie. Op slech­te dagen denk ik dat ikzelf niet besta, maar dat ik slechts de fan­ta­sie van iemand anders ben. In het laat­ste geval is het erg belang­rijk dat die per­soon in wiens fan­ta­sie jij bestaat aan je blijft den­ken. Anders is het over. […]  Lees ver­der

Een gesloten boek

Het is zon­dag 9 febru­a­ri. Vol­gen­de week zater­dag de 15de wor­den we geacht een bespre­king te pos­ten van het boek Duel met paard geschre­ven door Pau­li­ne Genee. Gis­ter kreeg ik de roman Het leek stil­ler dan het was van Eva Kel­der via de post gele­verd. Blogda­tum 15 april. En van­daag lees ik in IJs­tijd door Maartje Wor­tel waar we de 28ste over gaan blog­gen. Kort­om, het is hier een komen en gaan van nieu­we boe­ken. Voor­lo­pig kom ik niet toe aan het her­le­zen van boe­ken uit mijn eigen bibli­o­theek. Iets waar ik plot­se­ling aan moest den­ken bij het vol­gen­de citaat: […]  Lees ver­der