Mensen

Niet dat jul­lie nu den­ken dat Mao’s mas­sa­moord over mus­sen gaat. Het gaat wel dege­lijk over men­sen. Chi­ne­zen. Met name die­ge­nen die tij­dens de zoge­naam­de ‘Gro­te Sprong Voor­waarts’ (de inhaal­slag op insti­ga­tie van par­tij­lei­der Mao Zedong inge­zet om van Chi­na een wereld­macht te maken) in de peri­o­de van 1958–1962 voor­tij­dig kwa­men te over­lij­den. Zo’n 45 mil­joen vol­gens de laat­ste schat­tin­gen. […]  Lees ver­der