Ku(ns)twerk

In een dron­ken bui heb ik ooit eens heel over­tui­gend een ‘col­le­ge’ gege­ven over een abstract kunst­werk wat bij iemand aan de muur hing die ik ver­der niet ken­de. Het was tij­dens een nog­al druk­be­zocht feest ergens in Amster­dam waar ik via via en slink­se wegen mezelf had weten uit te nodi­gen. Na een aan­tal fles­sen bier gecom­bi­neerd met bor­rel­tjes onde­fi­ni­eer­baar maar onmis­ken­baar ster­ke drank werd ik een beet­je mis­se­lijk van de groot­spraak door enke­le te nadruk­ke­lijk aan­we­zi­ge stu­den­ten kunst­aca­de­mie. Ik besloot mezelf voor te doen als ken­ner van dat­ge­ne wat er dan ook aan de wand hing en begon omstan­dig het abstrac­te te dui­den. Al snel had ik een groep­je belang­stel­len­den om me heen ver­za­meld die als zoe­te spa­ce­ca­ke slik­ten wat ik te ber­de bracht over het schil­de­rij dat ik tot dan toe nog nooit eer­der gezien had en waar­van ik bij god niet wist wie het geschil­derd had. Nie­mand onder­brak me of twij­fel­de aan mijn auto­ri­teit. Toen ik niets meer wist te ver­zin­nen veins­de ik dat ik naar het toi­let moest, gaf daar kort­ston­dig over en ver­liet het pand via via en ande­re slink­se wegen. […]  Lees ver­der