Het jaar 2017 — week 1

Ik geef het toe, een wei­nig inspi­re­ren­de titel voor deze blog­post, maar het dekt wel de lading. Van­daag zijn we name­lijk pre­cies een hele week door­ge­dron­gen in het nieu­we jaar 2017 en laat ik daar­om eens de balans opma­ken wat er zoal is terecht­ge­ko­men van mijn goe­de voor­ne­mens. Erva­ring uit voor­gaan­de jaren heeft me geleerd dat het helpt om de vin­ger aan de pols te hou­den zodat er tij­dig gecor­ri­geerd kan wor­den wan­neer ik dreig van het geplan­de pad af te dwa­len. Een gevaar dat tegen­woor­dig con­ti­nu op de loer ligt gege­ven de vele soor­ten aflei­ding waar­aan we de hele dag bloot­ge­steld zijn.
Eerst een terug­blik op de week zelf voor­dat ik wat meer inzoom op de spe­ci­fie­ke goe­de voor­ne­mens die ik een week gele­den opge­steld heb. De afge­lo­pen dagen ston­den voor­na­me­lijk in het teken van twee zaken: werk en de aan­staan­de ver­bou­wing. […]  Lees ver­der