Tag: Marijn Kruk

Zaterdag, 26 januari 2019

Deze kop sprong er voor mij van­och­tend uit toen ik de zater­dag­edi­tie van NRC door­nam:

Lui Euro­pa, sta op en ver­de­dig je vrij­heid!

Het is een mani­fest dat oproept je stem te ver­hef­fen tegen de groei­en­de opkomst van nati­o­na­lis­ti­sche en fas­cis­ti­sche tegen­wer­pin­gen die pogen alles wat de Euro­pe­se een­heid heeft bereikt teniet te doen. Met het oog op de Euro­pe­se ver­kie­zin­gen die in mei gepland staat is het zaak op teko­men voor de Euro­pe­se unie en de ogen niet te slui­ten voor de hui­di­ge pro­ble­men die er wel dege­lijk zijn, maar niet mee te gaan in het fra­me van die­ge­nen die de unie van bin­nen­uit wil­len onder­gra­ven en omver wer­pen. Want niets doen is geen optie. Dan bestaat het gevaar van een alge­he­le cata­stro­fe waar alles ver­lo­ren gaat wat lan­ge tijd gezien werd als de ver­dien­ste van deze Euro­pe­se ver­broe­de­ring.

Blijf lezen →