Rondje verkeerde timing

Deze blog­post is deel 5 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Gis­ter zag ik op de weer-app dat het van­daag zowat de hele dag zou gaan rege­nen. Het maak­te dus niet zo heel veel uit op welk tijd­stip ik zou gaan hard­lo­pen. Maar van­och­tend bij het ont­wa­ken was het gro­ten­deels droog en dat bleef het de eer­ste uren. Zon­der te chec­ken of dat zo zou blij­ven hees ik mij­zelf rond 11 uur in de hard­loop­kle­ren en begon aan een rond­je van mini­maal zeven kilo­me­ter. […]  Lees ver­der

Aarzelend begin in de herkansing

Deze blog­post is deel 4 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Pre­cies een maand gele­den liep ik een rond­je van 6 kilo­me­ter voor wat een aan­zet had moe­ten zijn voor het trai­ningstra­ject rich­ting de Air­born Free­dom Trail op 14 sep­tem­ber. Daar is het tot nu toe bij geble­ven. Griep en de nasleep ervan weer­hiel­den me ervan om de hard­loop­schoe­nen aan te trek­ken. […]  Lees ver­der

Alles wat ik wil weten

De boe­ken die ik tegen beter weten in besteld heb zijn:

  • Super­in­tel­li­gen­ce — Paths, Dangers, Stra­te­gies — geschre­ven door Nick Bostrom
  • Alles wat je wilt weten over hard­lo­pen — geschre­ven door Maris­ka van Sprun­del

Van­daag kwa­men ze bin­nen. Ik zat te lezen in SPQR — A His­to­ry of Ancient Rome, een gewel­dig boek van de his­to­ri­ca Mary Beard waar ik afge­lo­pen zon­dag in begon­nen was tij­dens een week­end­je Wel­l­ness in Erme­lo.
Wat nu? […]  Lees ver­der