RTL debat — Jouw premier morgen

Het belang­rij­ke ligt altijd dáár, in de ver­lo­ren tijd, in het wil­le­keu­ri­ge en in wat over­bo­dig lijkt, voor­bij de streep waar­op iemand het gevoel heeft tevre­den te zijn, of moe wordt en het opgeeft, vaak zon­der het tegen­over zich­zelf toe te geven. Op de plek waar­van iemand zou zeg­gen dat er niets meer kan zijn. […] Denk door, voor­uit, niet stil blij­ven staan, kom, ga door.”
[Javier Marías, Jouw gezicht mor­gen. Deel 1 – Koorts en lans, blz. 288] […]  Lees ver­der