The internet of Humans

Alle gek­heid op een stok­je, de tijd dat machi­nes de heer­schap­pij over­ne­men mag wat mij betreft nog even op zich laten wach­ten. Zelf voel ik me ondanks mijn afwij­ken­de ster­ren­beeld in de die­ren­riem meer mens/dier dan machi­ne. Maar van­daag las ik een arti­kel over ‘trans­hu­ma­nis­ten’ die het machi­ne-zijn wel dege­lijk ambi­ë­ren: […]  Lees ver­der