Referendum

Inge wilde het nieuws van acht uur zien. Daar heb je toch een app voor, probeerde ik nog maar ze was onver­bid­delijk: de tv moest aan. Ik keek op de klok. Kwart voor. Zullen we nog even­t­jes wacht­en? Nee.
Met een zucht (‘een zucht geeft lucht, zei een col­le­ga van­daag’) legde ik mijn boek weg en pak­te de afs­tands­be­di­en­ing. Via het menu zocht ik con­tact met de dig­itenne, want kabel dat ken­nen ze hier niet in het buitenge­bied. Aarze­lend ver­toonde het beeld­scherm de con­touren van Matthi­js van Nieuwk­erk. We keken elka­ar aan. Goh, de wereld draait door. Nog steeds.
Aan tafel herk­enden we Ali B. met de bril van Lee Tow­ers. Met daar­naast een nieuw gezicht. Toch niet. Het bleek Anouk te zijn, ver­momd als een onbek­ende Ned­er­lan­der. In het pub­liek zagen we een look-a-like van Mart Smeets. Zek­er een ver­wi­jz­ing naar de dubbel­ganger van Kim Jong-un die bij de Olymp­is­che Spe­len rond­loopt.
We bleven gefasci­neerd kijken. Na een tijd­je begrepen we dat het over The Voice (nog steeds?) ging. Het volk had wat kan­di­dat­en naar huis mogen sturen maar dat was niet goed gevallen bij Anouk. Wat wis­ten zij er nu van? Dit soort belan­grijke zak­en moet je niet over­lat­en aan mensen die er geen ver­stand van hebben. Ze kreeg bij­val uit het pub­liek. De side-kick van Matthi­js zei ook iets.
Er kwa­men beelden voor­bij van de zan­geres die niet naar huis ges­tu­urd had mogen wor­den. We kre­gen ook te zien hoe goed de andere kan­di­dat­en waren. Het leek ons inder­daad een erg moeil­ijke keuze waar veel vanaf hing. Ali B. sprak ver­zoe­nende woor­den. Men had haar niet weggestemd. De andere deel­ne­mers had­den sim­pel­weg meer stem­men gekre­gen. Zo werkt dat blijk­baar.
Waarom wil je eigen­lijk het nieuws zien? vroeg ik aan Inge. Of er al iets bek­end is over de afschaffing van het raadgevend ref­er­en­dum. Oh, het debat daarover gaat vanavond verder om negen uur. Live te vol­gen via politiek.nl op inter­net. De tv ging weer uit en ik kon verder lezen in mijn boek.
~ ~ ~