Woensdag, 30 januari 2019

In SPQR — A His­to­ry of Ancient Rome door Mary Beard ben ik aan­be­land bij de peri­o­de rond 150 v. Chr. en wordt er stil­ge­staan bij wat de Griek­se his­to­ri­cus Poly­bi­us schrijft over het poli­tie­ke sys­teem in Rome. Daar­bij gebruikt hij ook de term ‘demo­cra­tie’, maar dat moet vol­gens Mary Beard met een kor­rel­tje zout geno­men wor­den: […]  Lees ver­der

Alles wat ik wil weten

De boe­ken die ik tegen beter weten in besteld heb zijn:

  • Super­in­tel­li­gen­ce — Paths, Dangers, Stra­te­gies — geschre­ven door Nick Bostrom
  • Alles wat je wilt weten over hard­lo­pen — geschre­ven door Maris­ka van Sprun­del

Van­daag kwa­men ze bin­nen. Ik zat te lezen in SPQR — A His­to­ry of Ancient Rome, een gewel­dig boek van de his­to­ri­ca Mary Beard waar ik afge­lo­pen zon­dag in begon­nen was tij­dens een week­end­je Wel­l­ness in Erme­lo.
Wat nu? […]  Lees ver­der