Helaas, niet geslaagd voor De Privacytest

Mis­schien ben ik wel te snel afge­haakt deze avond bij De Pri­va­cy­test op NPO3 als onder­deel van De Pri­va­cy­we­ken, maar ik vond dat men te speels omging met het belang­rij­ke onder­werp van digi­ta­le pri­va­cy. Ik ben het gewoon niet meer gewend, zo’n spel­show. Zo vaak (eer­lijk gezegd nooit) zoek ik die ten­slot­te niet meer op. Maar toch. Dat ik het nau­we­lijks vijf­tien minu­ten wist vol te hou­den was ook voor mij­zelf een ver­ras­sing. […]  Lees ver­der

Digitale verdedigingslessen

In plaats van ver­der te lezen heb ik deze avond toch maar eerst de Digi­ta­le zelf­ver­de­di­gings­gids opge­zocht zoals die gepu­bli­ceerd staat op de site van De Cor­res­pon­dent1. Daar zag ik dat het met de vei­lig­heid van mijn Apple pro­duc­ten iets beter gesteld is dan bij de con­cur­ren­tie. Wat niet bete­ken­de dat ik rus­tig ach­ter­over kon leu­nen. […]  Lees ver­der


  1. Ver­geet niet hele­maal naar bene­den te scrol­len want daar staan links ver­meld naar ande­re sites voor nog meer hulp bij digi­ta­le zelf­ver­de­di­ging. 

Ik heb wel iets te verbergen. Maar hoe?

Het is een her­ken­ba­re maar des­al­niet­te­min ont­hut­sen­de con­clu­sie:

Zo blij­ven we — omdat het mak­ke­lijk is, omdat het gra­tis is, omdat het effi­ci­ën­ter is, omdat we erin berus­ten, omdat we het niet weten, omdat we het niet begrij­pen of omdat we sim­pel­weg geen keu­ze heb­ben — onze pri­va­cy belang­rijk vin­den zon­der aan de schen­ding ervan echt wat te kun­nen doen.
[p.41, Je hebt wél iets te ver­ber­gen] […]  Lees ver­der

Slecht nieuws

Een uur­tje of zo gele­den kreeg ik een bericht­je bin­nen op mijn iPho­ne. Het was van de NOS:

Gebouw Twee­de Kamer bestormd […]  Lees ver­der