Woensdag, 12 december 2018

Vorig jaar liep ik André Kuipers mis. En van­daag miste ik Max Ver­stap­pen. Dat had ver­schil­lende oorza­k­en. Bij André Kuipers kwam het van­wege mijn trip­je naar Cluj. Daar­door zat ik nog in de auto van Dort­mund naar huis toen hij het podi­um betrad om een pre­sen­tatie te geven tij­dens onze ein­de­jaars­bi­jeenkomst. Ik wist eerlijk gezegd ook niet dat hij zou komen anders had ik miss­chien iets beter mijn best gedaan om op tijd in Ede te zijn. In de uitn­odig­ing stond dat er een mys­tery guest zou optre­den en aangezien we niet zo’n geweldige track­record hebben op dit gebied stelde ik me er niet al te veel bij voor. Hoe je je kunt ver­gis­sen.

Dus zorgde ik er nu voor om wel in Ede te zijn toen opnieuw een mys­tery guest werd aangekondigd. Want, lat­en we wel zijn, met de aan­wi­jzin­gen die we de laat­ste dagen kre­gen was de reken­som snel gemaakt: Max Ver­stap­pen zou de ver­rass­ing zijn. Hoe we tot die con­clusie kwa­men? Heel sim­pel. De fes­tiviteit­en zouden in een even­e­menten­hal plaatsvin­den waar je ook kon karten en de naam van de locatie was Maxx. Daar hoefde je geen hogere wiskunde voor te hebben ges­tudeerd.

Blijk­baar had ik toch een en ander over het hoofd gezien in mijn ent­hou­si­aste bereken­ing. Niet Max Ver­stap­pen maar Robert Doorn­bos kwam onze mid­dag opleuken met zijn aan­wezigheid. En om heel eerlijk te zijn, hij deed het geweldig. Lekker spon­taan, vol humor en volop inter­ac­tie met het verza­melde pub­liek. De tijd die hij nodig had om zijn ver­haal te vertellen vloog voor­bij en voor de veran­der­ing werd de gele­gen­heid om vra­gen te stellen gretig gebruikt. Het moest zelfs noodged­won­gen wor­den afge­bro­ken omdat we een vol pro­gram­ma had­den met laserga­men, karten, escap­e­r­ooms, races­im­u­la­tors en natu­urlijk veel eten en nog meer drank. Het was een zeer ges­laagde mid­dag.

~ ~ ~