Daar bij die molen, die watermolen…

Deze blog­post is deel 21 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Twin­tig­ste hoofd­stuk:
Over een nooit ter wereld door enig edel­man zó zon­der geva­ren ten ein­de gebracht, onge­hoord en onge­zien avon­tuur, het­welk hier vol­eind werd door de dap­pe­re Don Qui­chot van de Man­cha

De zadel­tas die San­cho van de schaaps­her­ders uit het vori­ge hoofd­stuk ont­vreemd Lees ver­der

Recht is recht en krom is krom. Tenminste…

Deze blog­post is deel 20 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Negen­tien­de hoofd­stuk:
Over de scher­pe rede­ne­rin­gen die San­cho Pan­za hield met zijn mees­ter, en over het avon­tuur dat deze beleef­de met een afge­stor­ve­ne, mit­ga­ders ande­re opmer­ke­lij­ke gebeur­te­nis­sen

In dit hoofd­stuk krij­gen we een beter beeld van de bizar­re logi­ca die Don Qui­chot Lees ver­der

Zaterdag, 1 december 2018

Via de mail kreeg ik een reac­tie op mijn serie blog­posts over Don Qui­chot, en wel dat hele ver­haal mis­schien wel hele­maal niet door Migu­el de Cer­van­tes is geschre­ven. In 2016 is er een boek ver­sche­nen waar­in auteur Jet­tie H. van den Boom haar ver­sie van de ont­staans­ge­schie­de­nis van deze beroem­de Lees ver­der

Jonas Panza

Deze blog­post is deel 18 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — zeven­tien­de hoofd­stuk
Waar­in de ontel­ba­re weder­waar­dig­he­den ver­volgd wor­den, wel­ke de dap­pe­re Don Qui­chot en zijn goe­de schild­knaap San­cho Pan­za te ver­du­ren had­den in de her­berg die hij tot zijn scha­de voor kas­teel hield

Na een nacht vol cha­os en geweld ont­dekt Don Qui­chot bij het Lees ver­der

Twee tegen allen, twee tegen elkaar

Deze blog­post is deel 16 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — vijf­tien­de hoofd­stuk
Waar­in het ramp­spoe­dig avon­tuur ver­haald wordt dat Don Qui­chot over­kwam bij de ont­moe­ting met eni­ge god­ver­la­ten schur­ken uit Yan­gu­as

Na de begra­fe­nis van Crisósto­mo trek­ken onze vrien­den ver­der op zoek naar nieu­we avon­tu­ren. Rond het mid­dag­uur zoe­ken ze een scha­duw­rij­ke Lees ver­der