Don Quichot — Voorrede

Deze blog­post is deel 1 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes
donquichot

Als onder­deel van zijn inlei­ding bij de nieu­we #50books vraag schrijft Hen­drik-Jan:

Je kunt wel schrij­ven over schrij­ven, maar is dat voor de lezer wel inte­res­sant. Is het voor een lezer niet veel leu­ker om te lezen over lezen?

Zelf denk ik dat het er veel van­af hangt hoe erover geschre­ven is. Lees ver­der

Hoe ik kies

vraag201511

Gusta­ve Doré


Com­pleet ver­zo­pen kwam ik van­avond thuis van de sur­vi­val­trai­ning. En dan ook nog vocht in m’n knie. Onder de dou­che kreeg ik de inge­ving dat dit mis­schien wel een leu­ke link was naar het boek Moby Dick door Her­man Mel­vil­le. Maar toen ik het een­maal uit­ge­schre­ven op het scherm voor me zag Lees ver­der

Ik kan het niet laten

Nu mijn weer­stand door een flin­ke ver­koud­heid een stuk min­der is, vroeg ik natuur­lijk om moei­lijk­he­den toen ik het blog van Hen­drik-Jan opzocht. Dit jaar is hij begon­nen aan een gigan­tisch pro­ject: iede­re woens­dag blog­gen over De God­de­lijk Kome­die / Divi­na Come­dia, geschre­ven door Dan­te Alig­hieri.

Afge­lo­pen Lees ver­der

Ken mijn klassiekers

Wat ik me voor­al van mijn mid­del­ba­re school­tijd her­in­ner is dat ik wer­ke­lijk alles las wat ik te pak­ken kon krij­gen. De weke­lijk­se stroop­tocht door de stads­bi­bli­o­theek in Hel­mond op de vrij­dag­na­mid­dag was iets waar ik hon­ge­rig naar uit­keek. Ook de school­bi­bli­o­theek werd Lees ver­der