Tonio — A. F. Th. van der Heijden

Het is meest­al een kwes­tie van timing. Is die goed, dan eten we ’s avonds het diner ter­wijl het NOS jour­naal ons beel­den laat zien bij het nieuws wat inmid­dels al oud is. Maar loopt een dag niet hele­maal vol­gens plan, dan kan het zomaar gebeu­ren dat we met het bord op schoot of tafel (afhan­ke­lijk van wat we eten) mid­den in programma’s terecht­ko­men waar­van we in de mees­te geval­len niet weten waar ze over gaan of wie de ‘Beken­de Neder­lan­ders’ zijn die in beeld ver­schij­nen. Een logisch gevolg van het ver­min­derd tv-con­sump­tie­pa­troon in hui­ze pete­pel. […]  Lees ver­der