Najib Amhali

Watermethodeman

Een col­le­ga hielp het mij her­in­ne­ren. In zijn beter­schaps­mail­tje aan mijn adres ver­wees hij naar een boek van John Irving dat ik lan­ge tijd gele­den gele­zen had:
De water­me­tho­de­man.

Och, wat had ik gegrie­zeld bij de beschrij­vin­gen van de bezoek­jes door hoofd­per­soon Fred Trum­per Lees ver­der