Tag: Naomi Klein

Uitgelezen — mei 2018

No is not enough — Naomi Klein

Vorig jaar zomer begon ik te lezen in dit boek, net nadat het was uit­ge­ko­men. De ver­kie­zing van Donald Trump lag vers in het geheu­gen en zijn eer­ste destruc­tie­ve daden om alles wat Oba­ma had opge­bouwd weer teniet te doen wist Nao­mi Klein in haar boek nog mee te nemen. Het was fas­ci­ne­ren­de lec­tuur. Maar op een gege­ven moment werd het me te veel. Trump was alom­te­gen­woor­dig in het nieuws en waar hij elke keer weer mee weg­kwam was te gek voor woor­den. En dat ter­wijl Nao­mi Klein op glas­hel­de­re wij­ze uit de doe­ken deed hoe het zover geko­men was en wat we nog kon­den ver­wach­ten. Lees ver­der

You need to love something first


Het leek wel wat op een ech­te vakan­tie­dag, van­daag. Nadat de stra­ten­ma­kers van­och­tend klaar waren met het door­leg­gen van een stuk ter­ras ach­ter de schuur kon de poort dicht. Er werd geen (gepland) bezoek meer ver­wacht. Een half uur­tje heb ik nog wat hout staan klo­ven maar het was eigen­lijk niet te doen bij een tem­pe­ra­tuur die zoet­jes­aan boven de der­tig gra­den was geste­gen. Lees ver­der

No is not enough

Naast het feit dat al die snoep­do­zen met lees­lek­ker­nij­en nu gedeel­te­lijk weer op mijn kamer staan, ligt ook het nieu­we boek van Nao­mi Klein No is not enough op mijn bureau mij ver­lok­ke­lijk aan te kij­ken. Ik had het een hele tijd gele­den gere­ser­veerd en vori­ge week maan­dag werd het afge­le­verd bij de tuin­man die voor bij het huis bezig was. De post­bo­de had geen zin om op mij te wach­ten om het in ont­vangst te nemen.
Later op de dag kreeg ik een mail­tje van bol.com dat het boek op dins­dag bezorgd zou wor­den. Via trac­king en tra­cing kon ik vol­gen hoe laat onge­veer zodat ik daar reke­ning mee kon hou­den. Wel­nu, klik ik op die link dan is het boek nog steeds onder­weg.
Het boek ver­dween die­zelf­de dag onder een sta­pel papier die ik pas gis­ter weg­ge­werkt had in de juis­te map­pen. Even­tjes twij­fel­de ik om in het boek te begin­nen. Uit­ein­de­lijk toch maar De Groe­ne Amster­dam­mer gepakt. Ik was geble­ven bij een arti­kel1 door Joost de Vries over de oproep tot een adver­teer­ders­boy­cot van Geen­Stijl (ja, zoals gezegd lig ik een beet­je ach­ter). En wie komt daar voor­bij? Nao­mi Klein, natuur­lijk. Dit naar aan­lei­ding van haar vori­ge boek No Logo waar zij uit­ge­breid ingaat op ‘cul­tu­re jam­ming’, ofwel de kwets­baar­heid van mer­ken bloot­leg­gen door hen te con­fron­te­ren met hun maat­schap­pe­lijk geën­ga­geer­de uitin­gen.
Hoe­wel het nieu­we boek van Klein niet ter spra­ke komt is er wel een ver­wij­zing naar een video die zij een maand gele­den uit­bracht, geti­teld How to Jam the Trump Brand. En laat No is not enough nou juist gaan over hoe men zich moet wape­nen tegen deze niets­ont­zien­de zaken­man die met zijn gevolg het Wit­te Huis van de VS heeft inge­no­men met maar één doel voor ogen, er rij­ker van wor­den.
Eerst dat film­pje dan maar eens opzoe­ken voor­dat ik aan het boek mag begin­nen.
Lees ver­der


  1. Het kwets­ba­re merk – De Groe­ne Amster­dam­mer 18 mei 2017 Jaar­gang 141, Nr. 20 

De Oogst 2001 — 2010 (1)

Vori­ge week (vrij­dag 2 juli 2010) begon in de NRC een nieu­we serie boek­be­spre­kin­gen. Ik citeer: “De jaren nul barst­ten van de spraak­ma­ken­de non-fic­tie – van ‘No Logo’ tot ‘Dead Aid’. In de serie ‘De Oogst 2001 – 2010’ elke week een boek dat onze blik op de wereld ver­an­der­de.” De aftrap wordt gedaan aan de hand van het boek ‘Radi­ca­le Ver­lich­ting. Hoe Neder­land­se den­kers het gezicht van onze cul­tuur voor­goed ver­an­der­den.’ Het is geschre­ven door Jona­than Israel en ver­scheen als ‘Radi­cal Enligh­ten­ment’ begin 2001. Lees ver­der