Op drift

Deze blog­post is deel 18 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.122–127]

Tus­sen alle boe­ken die ik de afge­lo­pen tijd had uit­ge­pakt kwam ik ook Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce weer tegen. De laat­ste keer dat ik erin gele­zen (en erover geblogd) had was ruim een jaar gele­den. Ik sloeg het boek open waar ik geble­ven was en las ver­der. Met­een Lees ver­der

Tradities, routines en meditaties

Van­daag is de laat­ste dag van #syn­chroon­kij­ken (het immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer) aan­ge­bro­ken. Het zal even wen­nen zijn om mor­gen­och­tend op te staan zon­der een foto-opdracht in de mail­box. Maar geluk­kig heeft Else beloofd om met een nazorg­mail te komen. Dat Lees ver­der

Het goede voorbeeld

Een dief van zijn eigen por­te­mon­nee. Zo zal menig huis­arts zich voe­len wan­neer hij opnieuw een pati­ënt advi­seert te stop­pen met roken. Want het zal hem onder­tus­sen beroeps­hal­ve wel dui­de­lijk zijn dat het de gezond­scheid ern­stig schaadt. Maar tege­lij­ker­tijd, indien de pati­ënt Lees ver­der

Sinds ze weg is komt geen hond meer

Hoe zou dat voe­len?

Het begin van lief­de.
Die aller­eer­ste kus.
Hand in hand over het strand.
Ein­de­lo­ze gesprek­ken.
Samen wak­ker wor­den.
Weder­zijds ver­trou­wen opbou­wen.
Lachen, hui­len, troos­ten.
Den­ken aan later.
Plan­nen maken.
Plan­nen uit­voe­ren.
Geluk­kig met elkaar.

Een stel. Een paar.
Twee zie­len Lees ver­der