Bundel2010 — Adrenaline

Run Rab­bit Run is a song writ­ten by Noel Gay and Ralph But­ler:
On the farm, every Fri­day
On the farm, it’s rab­bit pie day.
So, every Fri­day that ever comes along,
I get up ear­ly and sing this lit­tle song
Run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run!
Run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run!
Bang! Bang! Bang! Bang!
Goes the farmer’s gun.
Run, rab­bit, run, rab­bit, run.
Run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run!
Don’t give the farmer his fun! Fun! Fun!
He’ll get by
With­out his rab­bit pie
So run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run!

The lyrics were used as a defi­ant dig at the alleged­ly inef­fec­tu­al Luft­waffe. On 13 Novem­ber 1939, soon after the out­break of the Sec­ond World War and also soon after the song was pre­miered, Ger­many launched its first air raid on Britain, on fly­ing boats that were shel­ter­ing in Sul­lom Voe, Shet­land. Two rab­bits were sup­pos­ed­ly killed by a bomb drop, although it is sug­gest­ed that they were in fact pro­cured from a butch­ers’ shop and used for pub­lic­i­ty pur­pos­es. Until recent­ly, the song was a pop­u­lar nurs­ery rhyme still sung by chil­dren in many parts of Britain, although its pop­u­lar­i­ty has declined sub­stan­tial­ly over the past few decades. The song lat­er influ­enced one by the pop­u­lar band Pink Floyd. The first track on the album The Dark Side of the Moon, “Speak to Me/Breathe”, includ­ed the lyrics “Run, rab­bit. Run”. [bron: wikipedia]

En in 2010 is het de titel van mijn inzend­ing voor Bundel2010.
De opdracht was om een span­nend ver­haal van max­i­maal 1500 woor­den te schri­jven, en het heeft de jury behaagd mijn inzend­ing goed te keuren.

In de ver­halen­bun­del met de titel ‘Adren­a­line’ zullen bij­dra­gen van zestien schri­jvers staan. Hieron­der vol­gen ze op een rijt­je en waar dat mogelijk is zijn ze aan te klikken en kom je op de weblog dan wel de Hyves van de auteur terecht:

Adri­aan Bon­te­bal
Har­ry Zeven­ber­gen
Nor­ma de Jong
Peter Pel­lenaars
Han­sje Hard­en­berg
Nils Schri­jvers
Karel Kan­its
Jim Keule­mans
Arin­ka Lin­ders
Roe­lande van Wagenin­gen
Luna
Carel de Mari
Ellen Kiel
Jol­ka de Jong
Heleen van der Kemp
Theo van Rijn

De ver­halen gaan nu naar de redac­teur en dan ontstaat er een ping­pong­wed­stri­jd­je tussen hem en de auteur. Uitein­delijk bli­jft er een (bij­na) per­fect ver­haal over. De vorderin­gen zijn te vol­gen via de Bundel2010 en daar kan je natu­urlijk gewoon lid van wor­den.

Bin­nenko­rt zal ik mijn inzend­ing hier plaat­sen.

~ ~ ~