#YesAllMankind

Vanocht­end las ik een blog­post met als titel ‘Vrouwen moeten alti­jd op hun hoede zijn’. De schri­jf­ster (Noor Labans­dochter) somt een aan­tal slechte ervarin­gen op die zij heeft gehad met man­nen. Niet zozeer in of beperkt tot een relatie, maar net zo goed in het dagelijks lev­en, bijvoor­beeld het plot­sel­ing ‘opges­loten’ zit­ten als vrouw in een trein­coupé vol met opge­won­den voet­bal­sup­port­ers.

Het stuk was een reac­tie op een blog­post waarin werd aange­haald dat niet alle man­nen sek­sis­tisch zijn in de manier waarop de #YesAll­Women beweg­ing (die is ontstaan na de Isla Vista Killing) dat schi­jn­baar probeert duidelijk te mak­en. Zelf heb ik dat gevoel niet wan­neer ik inci­den­teel lees wat er onder die hash­tag gepost wordt. De aan­lei­d­ing is ron­duit ver­schrikke­lijk en ik heb dan ook geen enkele moeite met affich­es waarin duidelijk wordt gemaakt dat vrouwen er niet om vra­gen verkracht te wor­den. Nooit. Zelfs niet door de soort van kled­ing die ze dra­gen.

rapeculture

Bij de reac­ties onder de blog­post kwam ik het vol­gende tegen:

You say not all men are mon­sters?
Imag­ine a bowl of M&Ms.
10% of them are poi­soned.
Go ahead, eat a hand­ful.
Not all M&Ms are poi­son.
#YesAll­Women

Ik wist niet pre­cies wat ik hier nu van moest denken. Staat hier nu dat alle man­nen mon­ster zijn, of juist niet? Mijn antwo­ord, los van deze aange­haalde stelling, is dat niet alle man­nen mon­sters zijn in de zin dat ze het lief­st een vrouw verkracht­en mocht zich de gele­gen­heid voor­doen. Dat is te kort door de bocht. Maar juist het feit dat er wel degelijk man­nen rond­lopen die vrouwen kwaad willen doen in welke vorm dan ook, maakt het zo moeil­ijk om er op een cor­recte manier over te dis­cus­siëren.

Het werd nog gecom­pliceerder bij de reac­ties onder de blog­post toen er gesug­gereerd werd om ‘men’ (de man­nen dus) in het citaat te ver­van­gen door bijvoor­beeld ‘joden’ of ‘moslims’. Dit om aan te tonen dat de log­i­ca die #YesAll­Women gebruikt ver­dacht veel lijkt op wat bepaalde extrem­is­ten doen om hele bevolk­ings­groepen in een ver­doemhok­je te plaat­sen.

Dit vond ik ergens wel jam­mer omdat het in de blog­post vooral ging over de in mijn ogen terechte angst die er bij vrouwen heerst ten opzichte van man­nen. Er werd tenslotte niet beweerd (ik heb het althans niet zo gelezen) dat alle man­nen ‘fout’ zijn. Maar wel dat alle vrouwen in the­o­rie moeten oppassen omdat ze alti­jd wel een man tegen kun­nen komen die ‘fout’ is.

Ja, ik besef dat dit een negatief beeld is wat ik zo schets. Echter als man zijnde kan ik niet zon­der de waarheid (of miss­chien beter, ‘mijn realiteit’) geweld aan te doen, bew­eren dat vrouwen zich geen zor­gen hoeven te mak­en en dat ze gerust bij nacht en ontij in hun een­t­je over straat kun­nen gaan. Daar­voor heb ik genoeg man­nen ont­moet die bij een biert­je (teveel) mij soms deelgenoot maak­ten wat hun beeld was van ‘de vrouwt­jes’. En dan heb ik niet eens de extreme vari­anten van mijn gendercollega’s leren ken­nen. Daar­voor hoef je alleen maar elke dag de nieuws­bericht­en te vol­gen.

Dat gezegd hebbende ben ik aldus somber gestemd voor wat betre­ft dat gedachte-exper­i­ment om ‘man­nen’ te ver­van­gen door ‘joden’ of ‘moslims’. Of door elke groep van mensen die een ver­dachte sta­tus hebben (terecht of onterecht). Want ik denk dat het waar is. Het betekent niet dat de aange­haalde groep (man­nen, joden of moslims) in zijn geheel een gevaar vormt. Nee, er wordt gezegd dat er bin­nen die groep exem­plaren kun­nen zijn die een gevaar vor­men. Niet per se van­wege hun man, jood of moslim zijn. Nee, van­wege hun zijn op zich. Men is namelijk niet alleen maar man, jood of moslim.

Er lopen meer mon­sters rond op deze wereld dan we miss­chien geneigd zijn toe te geven. De gra­datie van het mon­ster-zijn kan hoo­gu­it ver­schillen, helaas maakt dat het gegeven niet min­der tri­est dat hoe men de groepen ook indeelt, er alti­jd wel één of meerdere rotte appels tussen zit­ten.

We moeten dus alti­jd op onze hoede zijn. Voor de ander. Het is jam­mer genoeg nog steeds niet zo dat iedereen te vertrouwen is.

Life is like a box of M&M’s.
You nev­er know what you’re gonna get.
#YesAll­Mankind

~ ~ ~