Oek de Jong

50books — Vraag 45

Deze blog­post is deel 45 van 50 in de serie 50books — 2013

Het is inmid­dels tra­di­tie gewor­den. Iets waar ik elk jaar weer naar uit­kijk: mijn jaar­lijk­se ver­die­ping in twee boe­ken die ik her­lees en her­lees zon­der ze ooit hele­maal echt te door­gron­den. Ik denk dat ze te moei­lijk voor me zijn. De vele filo­so­fi­sche uit­wei­din­gen gaan me Lees ver­der

Literair bloggen

Ter­wijl het tumult over zwar­te piet alles en ieder­een doet bezig­hou­den, breek ik mezelf het hoofd hoe en of ik hier ook nog eens aan­dacht aan moet beste­den. Ik besluit er mis­schien later op terug te komen. Wan­neer de erg­ste storm is gaan lig­gen. Het lijkt me beter om met Lees ver­der

Meer werk

Eigen­lijk had ik gis­ter een ande­re blog­post moe­ten ople­ve­ren dan wat er nu staat. Maar ik wist dat ik het de dagen ervoor druk zou heb­ben op kan­toor dus had ik wij­se­lijk beslo­ten Lees ver­der