Een overvol Boschhuis

Deze blog­post is deel 19 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Wan­neer je ooit de kans hebt gehad om eens te mogen rond­neu­zen in de (privé)archieven van een of ande­re instel­ling of (bekend) per­soon, dan weet je hoe ver­sla­vend dit kan zijn. Bloot­ge­steld wor­den aan de direc­te uitin­gen van het te onder­zoe­ken onder­werp, zon­der fil­ter, is zeker de eer­ste keer (maar ook alle daar­op vol­gen­de keren) een over­wel­di­gen­de erva­ring. Via brie­ven, dag­boe­ken, notu­len of sim­pe­le kat­te­bel­le­tjes recht­streeks een leven inge­zo­gen wor­den wat mis­schien wel vele gene­ra­ties eer­der zich heeft afge­speeld is een his­to­ri­sche sen­sa­tie pur sang. Voor je het weet ben je ver­ge­ten waar­naar je ook alweer op zoek was en dwaal je rond door alle docu­men­ten en ver­lies je jezelf in een ver­lo­ren gewaan­de wereld die stuk­je bij beet­je weer tot leven komt. De omge­ving waar­in je je onder­zoek doet raakt lang­zaam­aan gevuld met de gelui­den en geu­ren die opstij­gen uit de archief­do­zen die ein­de­lijk uit hun bewaar­plaats bevrijdt de kans krij­gen hun ver­haal te ver­tel­len. […]  Lees ver­der