Geef mij maar Frontaal Naakt

Een boei­en­de vraag van­daag op Fron­taal Naakt:

Hoe kun je niet geas­so­ci­eerd wil­len wor­den met Fron­taal Naakt, maar wel met het racis­ti­sche en anti­se­mi­ti­sche Geen­Stijl? Waar­om is het in orde om met geweld tegen rech­ters te drei­gen en te plei­ten voor het opslui­ten van anders­den­ken­den, maar moet je je ver­de­di­gen als je dat fas­cis­to­ï­de noemt? […]  Lees ver­der

Stil

Het kan ver­ke­ren. Van­daag dacht ik nog wat ver­der na over de xyz-vraag van gis­ter. Ook raak­te ik onder het betref­fen­de blog en op twit­ter in gesprek over het onder­werp. Is het nodig om je blog tot één onder­werp te beper­ken? Kun je zake­lijk en per­soon­lijk blog­gen op één plek com­bi­ne­ren? Moet je door blij­ven blog­gen wan­neer je zoe­ken­de bent of is het beter om som­mi­ge blogs maar beter niet te pos­ten? Wat weer­houdt je ervan om de blogs te schrij­ven die je zou wil­len schrij­ven, maar schrijf je wel de blogs waar je niet altijd even tevre­den over bent? […]  Lees ver­der