Tag: Peter Buwalda

De Sade weer eens op de leeslijst zetten?

Ooit, in de tijd dat ik nog op de mid­del­ba­re school zat en vei­lig bij mijn ouders in huis woon­de nam mijn moe­der zomaar spon­taan een abon­ne­ment op de ECI. Bij deze boe­ken­club moest je elke maand een boek bestel­len want anders kreeg je er een­tje toe­ge­stuurd die zij voor jou had­den gese­lec­teerd. Ik las in die tijd al alles wat los en vast zat in de plaat­se­lij­ke bibli­o­theek en waar­om mijn moe­der lid werd van de ECI is me eigen­lijk een raad­sel. Mis­schien vond ze het wel goed dat we een eigen ver­za­me­ling boe­ken in huis moesten heb­ben om uit te stal­len in de boe­ken­kast die voor­al dienst deed om foto­lijst­jes en ande­re prul­la­ria ten toon te stel­len.

Blijf lezen →

Wijziging van regels

Het waren zoals gezegd de loven­de woor­den van A.F.Th. van der Heij­den over Boni­ta Ave­nue die me tij­dens de Boe­ken­week deden afwij­ken van de regel om dit jaar eens te pro­be­ren geen nieu­we boe­ken te kopen maar eerst de sta­pel onge­le­zen weg te wer­ken. Om het voor mezelf enigs­zins recht te pra­ten begon ik met­een nadat ik Saty­ri­con had uit­ge­le­zen aan het boe­ken­week­ge­schenk en ver­vol­gens aan het debuut van Peter Buwal­da. Ik las het in één ruk uit en het beviel me enorm.

Blijf lezen →

I like big books…

De bood­schap­pen waren gedaan. Ik zat in de auto en pro­beer­de te beden­ken wat ik alle­maal ver­ge­ten kon zijn. Voor­lo­pig niets. Net voor­dat ik wil­de weg­rij­den schoot me toch iets te bin­nen. Het was boe­ken­week.

Eer­der deze week had Inge gevraagd wel­ke boe­ken ik op mijn lijst­je had staan mocht ze in de gele­gen­heid zijn ergens iets te kopen zodat ik in ieder geval het boe­ken­week­ge­schenk aan mijn ver­za­me­ling kon toe­voe­gen. Mijn ant­woord dat ze geen moei­te hoef­de te doen dit jaar deed haar opkij­ken. Ik voer­de ver­schil­len­de rede­nen op. Ten eer­ste was ik een beet­je klaar met het ver­za­me­len om het ver­za­me­len. Ten twee­de had ik me voor­ge­no­men om de komen­de tijd wat min­der boe­ken te kopen en wat meer uit mijn eigen ver­za­me­ling te lezen. En dat beviel me tot nu toe erg goed.

Blijf lezen →