Peter Mendelsund

Wat we (denken te) zien (en te horen, en te voelen, en te ruiken, en te denken) als we lezen

Deze blog­post is deel 39 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur
mwc-logo

Waar denk je aan?’ is een vraag die me regel­ma­tig gesteld wordt als ik weer eens voor me uit zit te sta­ren. Ik moet het ant­woord dan meest­al schul­dig blij­ven want het is eer­der dat ik bewe­gen­de beel­den voor me zie dan dat ik aan iets spe­ci­fieks denk. Voor mijn gees­tes­oog spe­len zich hele scene’s Lees ver­der

Dwaalwegen

Een roman sti­mu­leert ons inter­pre­ta­tie­ver­mo­gen, maar sti­mu­leert ook onze geest om te gaan dwa­len.
[p.294, Wat we zien als we lezen, Peter Men­dels­und]

Klopt.
Zo las ik gis­ter:

Accor­ding to Chek­hov,” Tama­ru said, rising from his chair, “once a gun appe­ars in a sto­ry, it has to be fired.”
“Mea­ning Lees ver­der

In de overgang

Als je een boek voor het eerst open­slaat, ga je een tran­si­tie­ruim­te bin­nen, Je bent niet in deze wereld, de wereld waar­in je een boek vast­houdt (bij­voor­beeld, dit boek), nòch in die wereld (de meta­fy­si­sche ruim­te waar de woor­den naar­toe wij­zen). Deze poly­di­men­si­o­na­li­teit beschrijft tot op zeke­re Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 28

Deze blog­post is deel 28 van 49 in de serie 50books — 2015
apple

On a sun­ny Mon­day in June, Mae stop­ped in front of the main door, stan­ding below the logo etched into the glass abo­ve. Though the com­pa­ny was less than six years old, it’s name and logo — a cir­cle sur­roun­ding a knit­ted grid, with a small ‘c’ in the cen­ter — were alrea­dy among the best-known in Lees ver­der