Ontlezing in vermomming

Op MustReads.nl las ik een arti­kel over een nieu­we trend: bin­ge-rea­ding, ofte­wel het in hoog tem­po ach­ter elkaar con­su­me­ren van boe­ken (net zoals dit al de gewoon­te is met alco­hol en tv-series). Een trend die te maken heeft met het groei­en­de onge­duld bij lezers om te weten te komen wat de ant­woor­den zijn op vra­gen die pas inge­lost wor­den bij een vol­gend te ver­schij­nen deel van een serie of tri­lo­gie. Uit­ge­vers komen tege­moet aan deze wens van de con­su­ment door snel­ler de nieu­we delen op de markt te bren­gen. […]  Lees ver­der