50books – vraag 23

Deze blog­post is deel 23 van 50 in de serie 50books — 2013

Sinds ik in 2011 ein­de­lijk uit de kast kwam kijk ik nog maar spo­ra­disch voet­bal. De enke­le keer dat de tv hier aan staat en ik me al zap­pend ver­baas waar­om we nog een abon­ne­ment heb­ben stuit ik natuur­lijk wel eens op een voet­bal­wed­strijd. Wat me iede­re keer weer opvalt is het com­men­taar. Het hangt van cli­chés aan elkaar. Het­zelf­de geldt voor de ver­sla­gen in de krant. Mag ‘het pot­je’ dan onvoor­spel­baar ver­lo­pen zijn, de nabe­schou­wing op schrift is dat zel­den of nooit. Ik keek er dan ook niet van op toen ik een tijd gele­den las dat er een pro­gram­ma ont­wik­keld was om op basis van voet­bal­uit­sla­gen, het bij­be­ho­ren­de sco­re­ver­loop en samen­vat­tin­gen in de krant, auto­ma­tisch nieuws­be­rich­ten te gene­re­ren voor nieuw gespeel­de wed­strij­den. Nie­mand die het ver­schil merkt. […]  Lees ver­der