Vier Racefietsen

West­ern Mass. 29 yr. old petite, pas­sion­ate, Parisian pro­fes­sor, equal­ly at home teach­ing Moliere as

Brainy, beau­ti­ful Berk­shire aca­d­e­m­ic, equal­ly at home cook­ing medal­lions de veau as chair­ing a human­i­ties dept., seeks

Seri­ous SWF schol­ar seeks

SWF Yale Ph.D. Parisian-born aca­d­e­m­ic. Petite, schol­ar­ly, lit­er­a­ture-lov­ing, fash­ion-con­scious brunette seeks

Attrac­tive, seri­ous schol­ar seeks

SWF Ph.D., French, Mass.-based seeks

In de roman The human stain van Philip Roth, worstelt de van oor­sprong franse pro­fes­sor Del­phine Roux met het opstellen van een con­tac­tad­ver­ten­tie. Geves­tigd in een inges­lapen uni­ver­siteitsstad­je, is ze wan­hopig op zoek naar passend man­nelijk gezelschap. Maar ze is veeleisend en heeft bij elke nieuwe ver­sie wel weer haar bedenkin­gen. Moet ze wel of niet om een pas­fo­to vra­gen? Maar hoe kan ze nagaan of die echt zijn? Is het wel ver­standig om de nadruk op uiter­lijkhe­den te leggen? Dat zou alleen maar kun­nen lei­den tot reac­ties van sex­beluste man­nen. Ter­wi­jl een adver­ten­tie die teveel het intel­lectuele aspect belicht hoogst­waarschi­jn­lijk een boel saaie aca­d­e­mi­ci doet rea­geren. En daar zit ze ook niet op te wacht­en. Wat wil ze eigen­lijk zelf? Waar is ze echt naar op zoek?
Moeil­ijk, moeil­ijk, moeil­ijk…

Zelf heb ik nooit een con­tac­tad­ver­ten­tie geschreven of geplaatst. Wel heb ik er op vele gereageerd. Dat kwam door mijn beste vriend. Samen had­den we een stan­daard­brief ont­wor­pen die alti­jd suc­ces had, ongeacht de adver­ten­tie waar we op reageer­den. Ik moest daar aan denken toen ik boven­ver­melde pas­sage las. Ergens had ik een aan­tal van die brieven nog bewaard. En deze week heb ik ze eens gezocht en gevon­den.

Nadat ik van­daag ettelijke uren met buikpi­jn van de slappe lach heb doorge­bracht met het lezen van deze cor­re­spon­den­tie, kan ik het niet nalat­en een willekeurig voor­beeld hier te delen. Een en ander speelt zich af in het jaar 1995.

Twee vrouwelijke race­fi­et­sen

Twee man­nelijke race­fi­et­sen

Razende Racende Tweewiel­ers,

(bij voorkeur niet fig­ur­erend in Par­i­js-Roubaix, want dat hobbelt en bobbelt zo…)

De ver­baz­ing die ons trof bij het ont­waren van jul­lie Mini valt zelfs met een spe­ci­aal daar­toe ont­wor­pen pen (en al hele­maal niet op een spe­ci­aal daar­toe ont­wor­pen race­fi­ets, al wordt die dan bed­won­gen door mid­del van een zeem­leren map die wij liev­er aan onze laars werk­wo­or­den) niet te beschri­jven.
Dat doen we dus ook maar niet.

Hopende op een spoedi­ge, spe­ci­aal daar­toe geschreven en ons in het zo wankele zadel helpende reac­tie, verbli­jven wij, al trap­pend in vele vooral zware ver­snellin­gen

Met vrien­delijke groet, zomers gek­leed en uiterst(?) man­nelijk

Naa­mA (31) & NaamB (31)

PS: Wij realis­eren ons ten volle dat in deze bril­jante brief enige spe­ci­aal daar­toe aange­brachte hiat­en en omissies voorkomen. Maar dat zij ons hier­bij graag vergeven! Kor­tom, wij kun­nen terugzien op een beslist ges­laagde brief en hopelijk komen wij nog eens een keer in de gele­gen­heid jul­lie nog­maals te schri­jven.
Aan ons zal het in ieder geval niet liggen!

PS2: Is zwaar verzet jul­lie han­delsmerk?

Twee vrouwelijke race­fi­et­sen

Hoi Naa­mA en NaamB,

Als reac­tie op jul­lie raad­selachtige brief zouden we het vol­gende willen zeggen: Geen woor­den maar daden!
Of jul­lie regel­matig op het zadel zit­ten wordt ons niet hele­maal duidelijk, maar hier­bij willen we jul­lie uitda­gen voor een fiet­srit­je in het bra­bantse land.

Nog even iets over onszelf:
Fiets1:
32 jr, werkt momenteel als z-ver­pleegkundi­ge in een instelling in Plaat­sA, en als begelei­d­ster in een asiel­zoek­er­scen­trum te PlaatsB; Tre­f­wo­or­den: con­corde, reizen, muziek, sal­sa, filmhuis, blond, 1.78
Fiets2:
31jr, werkt als wijkver­pleegkundi­ge in de bin­nen­stad van PlaatsC; Tre­f­wo­or­den: gazelle olympia, reizen, sal­sa, filmhuis, cre­atief, blond, 1.64

Wat de afs­tand betre­ft, 100 a 120 km lijkt ons pri­ma, dan hebben we nog de tijd om een ter­ras­je te pikken! Hieron­der vol­gen een aan­tal data waarop wij in de gele­gen­heid zijn richt­ing zuiden te komen. Wij hebben er zin in!

Twee man­nelijke race­fi­et­sen

Flit­sende Fiet­ser­essen,

Jul­lie zadelpi­jn belovende voors­tel viel ons weliswaar rauw op de in zeem­leer ver­pak­te blanke bil­let­jes, maar de avon­turi­er in ons bei­den voelde zich der­mate aange­spro­ken dat wij niet anders kun­nen dan met een vol­mondig JA antwo­or­den. Ons in de haast opgestelde train­ingss­chema leerde ons dat wij pas in Maan­dA op fat­soen­lijke wijze deze boven­menselijke krachtsinspan­ning kun­nen opbren­gen. Tegen die tijd zijn we dan wel van plan erg hard van stapel te gaan fiet­sen. Dus maak jul­lie borsten maar vast nat.

Rest ons op dit moment nog iets over onszelf te berde te bren­gen daar dit in onze eerste weliswaar bril­jante brief bewust achter­wege is gelat­en.
Naa­mA:
31 jr, werkt momenteel in de automa­tis­er­ing; Tre­f­wo­or­den: tij­drit­spe­cial­ist, voet­bal­clubAfanaat, lit­er­atu­ur, Spring­steen tot Amos, mediter­ran­nee­blauw­groene slaap­kamero­gen, donkerblond, 1.82
NaamB:
31jr, werkt momenteel in de logistiek; Tre­f­wo­or­den: berggeit, filosofer­en, Young tot Floyd, zachte bru­ine ogen, bru­in, 1,78

Bei­den hebben wij een onverk­laar­bare aver­sie tegen tele­fonie. Edoch, gezien de onbaatzuchtige ont­berin­gen die wij onszelf in het vooruitzicht hebben gesteld hopen en verwacht­en wij jul­lie daar­van via de pos­ter­i­jen regel­matig ver­slag te kun­nen doen. Hier­voor zou een cor­re­spon­den­tiead­res best wel hand­ig zijn. Zin­nen­prikke­lende aan­moedigin­gen van jul­lie zullen ons zek­er de komende zware tijd in het zadel doen houden. Dus schri­jf!

PS: Wij hebben er nog veel meer zin in!

PS2: Voor de volledi­ge volledigheid willen wij op de val­reep nog even ver­i­fiëren of het de bedoel­ing is dat jul­lie hier­heen komen gereisd en dat wij een spe­ci­aal daar­toe aangewezen route selecteren? Zo ja, welke ingrediën­ten mogen dan in de mix voorkomen?

 • kas­seien?
 • tegen­wind?
 • bek­lim­min­gen?
 • tussen­sprint­en?
 • rav­i­tail­ler­ing?
 • ron­de­mis­sen?
 • pech­pri­jzen?
 • bezemwa­gens?
 • dop­ingtest?

Twee vrouwelijke race­fi­et­sen

Hoe staat het met jul­lie wilde fiet­s­plan­nen? Of was jul­lie brief alleen als grap bedoeld?
Nieuws­gierig als we zijn geven we jul­lie dus nog­maals de gele­gen­heid om ons te schri­jven.
Lief­st in een wat begri­jpelijk­er verzet…
Groet­jes van NaamC en NaamD

Twee man­nelijke race­fi­et­sen

Rebelse Rad­draais­ters,

Dit is een onsportieve wiel­ertruc niet achter jul­lie gezocht!
Een demar­rage plaat­sen tij­dens een luwte in de koers die benut wordt voor tot zich nemen van voed­sel en van zich geven van ont­last­ing. En dan qua­si-ver­baasd achterom blikken met ogen die spot­tend vra­gen naar het waarom van ons achterop rak­en.

Voor de de duidelijkheid: het gedeelte ‘nog­maals de gele­gen­heid’ zo ter­loops maar tevens zo cynisch door jul­lie gebruikt op die aan­mati­gende kaart is vol­strekt gespeend van enig realiteits­be­sef. Het ware daar­voor op z’n minst noodza­ke­lijk geweest op jul­lie 1ste kaart­je ook een adres te ver­melden! Via een tele­foon­num­mer alleen schri­jft het zo moeil­ijk…
En waarom wij niet kun­nen bellen wordt in onder­wegz­i­jnde post enigszins uit de doeken gedaan.

Toch heeft jul­lie kaart­je ons veel geleerd. We weten nu dat we met twee zeer door­trapte trap­sters te mak­en hebben, en dat noodza­akt ons met nog meer energie in het voor­berei­dende werk te storten. Werk dat onthuld wordt in een reeds geschreven en ver­stu­urde brief naar jul­lie onder­weg via de omweg van de Volk­skrant­bu­re­len (een kilo­me­tert­je meer of min­der doet ons niet zoveel) daar wij niet de per­so­n­en zijn om privé-adressen achter gegeven tele­foon­num­mers te gaan zoeken. Wij zijn namelijk wel uit het goede sporthout gesne­den!
In ieder geval lijkt het ons nog uitda­gen­der de stri­jd met jul­lie aan te gaan op data in onze reizende post ver­meld. Wij zijn gewaarschuwd en jul­lie bij deze ook. Let op de post­bode zouden wij als laat­ste willen schri­jven.
Let op de post­bode.

Sportieve groeten!

Oh nee, sor­ry. Let op de post­bode.

Twee vrouwelijke race­fi­et­sen

Hoi Naa­mA en NaamB,

We voelden even de neig­ing om via een woor­den­boek een reac­tie ‘op nivo’ te geven, maar we houden onszelf niet voor de gek. Daar wij liev­er lezen dan schri­jven houden we het kort. Wat de ingrediën­ten betre­ft voor de (door jul­lie uit­gezette) route, geven we jul­lie een kijk­je in onze sportieve keuken:

 • asfalt
 • voor de wind
 • posi­tieve zijwind
 • afdalin­gen
 • anabole steroiden
 • 1e pri­js
 • ron­demis­ters
 • ter­rassen
 • tussen­stops
 • ban­den­plakkers
 • brede ruggen
 • biert­je bij de fin­ish

Jul­lie willen nu dan ook vast wel weten wan­neer het spek­takel zal plaatsvin­den. Wij dur­ven met jul­lie de uitdag­ing aan in het week­end van Datu­mA. Er is dan vol­doende tijd om die zachte blanke kade­t­jes van jul­lie te voorzien van een laag­je eelt!

Twee man­nelijke race­fi­et­sen

Sportieve Sport­fi­et­sters,

Ondanks dat jul­lie somti­jds je bedi­enen van ongeoor­loofde wiel­ertrucs, denken wij toch van doen te hebben met sportieve spe­cial­is­ten zow­el op fiets als in het lev­en. Het kan dus geen kwaad om toe te geven dat voor ons het fiet­sen verder dan 5 km (laat staan terug) zwaarder valt dan verwacht. Wat daar­van de oorza­ak ik laat zich makke­lijk duiden doch valt moeil­ijk­er te accepteren.

Want hoewel wij de car­rosserie hebben van welvoorziene atleten, blijkt het met de aan­dri­jv­ing somber gesteld. Te lange ver­waar­loz­ing vormt een onoverkomelijke belem­mer­ing om zelfs maar de ped­alen een meer dan slakkegan­gomwen­tel­ing te geven. Dat schi­et niet op!
Pijn­lijk gevolg is dat de groot­ste daden die we met jeugdig elan ooit op het stal­en ros moeit­eloos tot uitvo­er­ing hebben gebracht, inder­daad geschaard moeten wor­den in het rijt­je van daden die gedaan maar nooit her­haald kun­nen wor­den.
Gezien tegen de opti­mistis­che verwachtin­gen die wij vooraf koes­ter­den komt dit hard aan. De man met de hamer heeft ons voluit ger­aakt alvorens de koers ook maar een aan­vang heeft genomen. Welk een tri­est lot heeft ons getrof­fen.

Toch zou dit alles uitein­delijk geen obstakel moeten zijn om jul­lie een plezierige dag te bezor­gen, all­round enter­tain­ers dat wij zijn (of zouden dit ook wens­gedacht­en zijn, gebaseerd op ervarin­gen uit een ver verleden?). Jam­mer genoeg is er niet alleen op het sportieve vlak een spaak in het wiel gekomen. Een onz­er, met name NaamB, is echter zodanig in liefde­volle aan­var­ing gekomen met een onsportieve maar rep­re­sen­tatieve cor­re­spon­den­tievriendin dat enige com­mu­ni­catie met hem wel­haast onmo­gelijk is. Daar sportiviteit hoog in zijn vaan­del gedra­gen wordt, vind hij het verder niet meer dan net­jes zich te richt­en op slechts 1 koers. In dit geval degene die zijn hart hem aangeeft te gaan. Waar­voor natu­urlijk niets dan lof.

Zodoende dan ook dit schri­jven dat niet­temin somber van strekking is wat betre­ft onze niet meer te ver­wezen­lijken ont­moetin­gen, maar anderz­i­jds kan ver­halen over het geluk dat een van ons ten deel is gevallen. En dat is iets waarop wij met z’n allen best trots kun­nen zijn. Want zeg nu zelf, van fiet­sen alleen wordt je ook niet gelukkiger.
We voe­len dat we het einde van deze koers naderen en besluiten daarom met een wel­ge­meend

Hou­doe!

=====

Zoals gezegd, zomaar een willekeurige greep. Ik had ook kun­nen kiezen voor:

 • 1 Krokus­je
 • 1 meid 30 norm post
 • 2 Thel­ma & Louise
 • 1 leuke vr 27 jr
 • 1 Pip­pi Langk­ous
 • 1 jonge vr 29 jr
 • 2 lieve lastige vrouwen
 • 2 om in te ver­drinken
 • 2 spon­tane groen­ten
 • 1 all of the above
 • 1 klein bijde­hand­je
 • 3 vrouwen met wijn, whisky en zwarte koffie
 • 1 asse­poester
 • 1 belezen boeken­bez­it­ster
 • 1 langeter­mi­jn vrouw

Ik bedoel maar…

~ ~ ~

Verloren tijd

Men wilde vier klokken in de pro­jec­tru­imte hebben. Een­t­je om aan te geven wat de tijd op onze locatie is. Twee om te lat­en zien hoe laat het is in de twee fab­rieken in de VS. En een vierde met de tijd op de thuis­ba­sis van onze imple­men­tatiepart­ners uit India.

Een sim­pele opdracht die des­on­danks meer voeten in aarde had dan vooraf verwacht.

As we blog’ hangen ze er nog steeds niet. Of beter, niet meer. Ze hebben er min­der dan een dag gehangen. Daar­na werd het geheel (de klokken waren op een soorte­ment plank gemon­teerd) weer ver­wi­jderd. Het was geen gezicht, zo lelijk. Maar daarover miss­chien ooit meer in een ander blog.

Wat mij bijbleef was dat een van mijn collega’s aan­gaf dat ook nog eens de ver­keerde klokken waren besteld.  Deze had­den 12-uurs notatie ter­wi­jl het vol­gens hem natu­urlijk 24-uurs notatie moest zijn. Het duurde een tijd­je voor­dat het kwart­je bij mij viel en in de tussen­ti­jd ging de col­le­ga verder met te vertellen dat hij trouwens ook geen klok met wijz­ers pref­er­eerde. Want dat moest hij alti­jd ver­tal­en naar het dig­i­tale.

Stomver­baasd keek ik hem aan. Voor mij gaat het juist het tegen­overgestelde op. Het kost me ’s ocht­ends steev­ast enkele minuten om uit de rode cijfer­brij op mijn wekker­ra­dio te her­lei­den wat de bijbe­horende wijz­er­stand is. En dan gaan de alarm­bellen pas echt rinke­len!

Nu de bat­ter­ij van mijn pol­shorloge leeg is, ervaar ik dat lev­en in een ‘vreemde tijd’ nog meer. Het is alsof je in het buiten­land bent en de plaat­selijke taal slechts ten dele begri­jpt. Con­stant bezig met de ver­taal­slag waar­door je het gevoel hebt achter de feit­en aan te lopen. Je ver­li­est de grip op de tijd. Tot­dat je hele­maal niet meer weet hoe laat het is:

But to be no longer cir­cum­scribed and defined by his father was like find­ing that all the clocks wher­ev­er he looked had stopped, and all the watch­es, and that there was no way of know­ing what time it was.
[p. 107, The human stain, Philip Roth]

In één tre­f­fende zin omschreven hoe de hoofd­per­soon de dood van zijn alomte­gen­wo­ordi­ge vad­er ervaart.

Er valt niets meer te ver­tal­en. Er is nie­mand die voor je spreekt. Je staat er nu geheel alleen voor. Je moet je eigen tijd gaan mak­en. Jouw tijd is gekomen.

~ ~ ~