50books – jaar 2015 – vraag 11

Deze blog­post is deel 11 van 49 in de serie 50books — 2015

Op de eer­ste dag van de Boe­ken­week liep ik ’s och­tends om 9:30 uur de boek­win­kel bin­nen met een lijst­je in mijn hand om mijn inko­pen te doen. Een half uur­tje later ver­trok ik met een flin­ke sta­pel waar­on­der het boe­ken­week­ge­schenk door Dimi­tri Ver­hulst en het boe­ken­week­es­say door Pie­ter Steinz. Thuis­ge­ko­men begon ik met­een te lezen in Waan­zin in de wereld­li­te­ra­tuur door Steinz en op maan­dag ver­wees ik er naar in een kort blogje met de titel Alles is gek­te. Van­daag wil ik er opnieuw aan­dacht op ves­ti­gen. En opnieuw is dat van­we­ge de prik­ke­len­de opmer­king die hij maakt op het ein­de van zijn essay: […]  Lees ver­der

Alles is gekte

Deze avond lees ik:

[…] we zijn in 2008 ont­snapt aan een onvoor­stel­ba­re cata­stro­fe. Let­ter­lijk, in de zin dat schrij­vers en experts in hun boe­ken ver­ge­lij­kin­gen trek­ken met een finan­ci­ë­le kern­ramp (‘melt­down’), of terug­grij­pen op Bij­bel­se abstrac­ties als Arma­ged­don, het Ein­de der Tij­den. Opi­nie­pei­ler Nad­him Zaha­wi en voor­ma­lig Cen­tra­le Bank-eco­noom Mat­thew Han­cock — bei­den nu Lager­huis­lid voor de Con­ser­va­tie­ven — cite­ren in hun boek Mas­ters of Nothing: How The Crash Will Hap­pen Again Unless We Under­stand Human Natu­re ban­kiers die op het hoog­te­punt van de paniek wapens koch­ten, ‘klaar om zich te ver­schan­sen in een bun­ker mocht de open­ba­re orde instor­ten’.
[p.35, Dit kan niet waar zijn. Onder ban­kiers, Jor­is Luy­en­dijk] […]  Lees ver­der