Intertekstuele relatie

[…] haar blik bleef haken aan de titel The Sen­se of an Ending van Juli­an Bar­nes. Een dun boek­je — daar zou ze bin­nen een uur een heel eind mee komen. Ze nes­tel­de zich op de bank.
Bij de eer­ste woor­den (I remem­ber) was ze ech­ter al afge­leid. Het waren altijd dezelf­de her­in­ne­rin­gen, hoe ze zich ook con­cen­treer­de, hoe ze de her­in­ne­ring ook in slow moti­on pro­beer­de te her­be­le­ven, beeld voor beeld voor beeld.
[p.50, De evo­lu­tie van een huwe­lijk, Rebek­ka W.R. Brem­mer] […]  Lees ver­der

Wat gebeurt hier allemaal?

Deze blog­post is deel 25 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Een mana­ger van mij maak­te ooit de ver­ge­lij­king met het ver­ken­nen van een onont­gon­nen gebied toen ik een nieu­we func­tie kreeg aan­ge­bo­den. Het was zowel voor het bedrijf als­ook voor mij iets com­pleet nieuws waar ik mijn tan­den in mocht vast­bij­ten. Belang­rijk was, zo zei hij, dat ik voor­al open zou moe­ten staan voor alle indruk­ken en infor­ma­tie die ik te ver­wer­ken zou krij­gen. Zeker in het begin zou daar ogen­schijn­lijk wei­nig tot geen samen­hang in zit­ten. Wat ik zeker moest zien te ver­mij­den is dat ik me wan­ho­pig of onze­ker ging voe­len omdat ik geen grip op het mate­ri­aal had. Dit hoor­de bij het pro­ces. Er zou van­zelf een ‘aha’-moment komen waar­op ik de eer­ste ver­ban­den zou zien. […]  Lees ver­der