Impeachment (7+)

Na een lan­ge reis en veel avon­tu­ren arri­veert de Reu­zen­per­zik in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Op het dak van een wol­ken­krab­ber nog wel. James en zijn vrien­den stap­pen uit in de vol­le over­tui­ging dat zij vrien­de­lijk wel­kom wor­den gehe­ten in het land van de onbe­grens­de moge­lijk­he­den na hun door­sta­ne ont­be­rin­gen.
Hoe anders is de rea­li­teit. Ze heb­ben de pech om juist Trump Tower als hun lan­dings­plaats te kie­zen. Daar wor­den ze opge­wacht door een man die voor de oplet­ten­de toe­schou­wer de hui­di­ge pre­si­dent in hoogst eigen per­soon blijkt te zijn. Met angst en beven ziet hij deze reu­zen­per­zik, this big peach! als acu­te drei­ging die zijn leven­tje over­hoop kan gooi­en. In een laat­ste wan­hoops­daad beschul­digt hij de nieuw­ko­mers van ter­ro­ris­me, maar de reu­zen­per­zik grijpt in voor­dat de zaken gie­rend uit de hand lopen.
Het duurt dan ook niet lang voor­dat de pre­si­dent van het toneel is ver­dwe­nen. De impe­ach­ment heeft zijn werk gedaan. Een jon­ge­tje op de eer­ste rij neemt de hon­neurs tij­de­lijk waar als bur­ge­mees­ter en het gevaar is weer voor even gewe­ken.
Onze oud­ste klein­zoon zit gefas­ci­neerd op het punt­je van zijn stoel de voor­stel­ling te vol­gen. “Snap je het een beet­je?”, fluis­ter ik zacht­jes. “Nee”, ver­trouwt hij me toe, “ik begrijp echt niet hoe die zij­de­rups zo’n lang touw uit zijn mond kan spin­nen.” […]  Lees ver­der