De Correspondent

Al een tijd­je ben ik bezig om mezelf te onthaas­ten. Niet dat ik mezelf nu dagelijks voor­bij liep, maar ik merk­te wel regel­matig dat ik me opge­jaagd voelde. Alsof er alti­jd iets was wat ik nog moest doen. Dat ik achter de feit­en aan­liep. Het was moeil­ijk om van iets te geni­eten in het besef dat je tegelijk­er­ti­jd iets anders dreigde te mis­sen. Enzovoorts. U kent het gevoel (althans, ik mag hopen van niet, maar u begri­jpt wat ik bedoel).

Dus zodoende was ik ook bezig om mijn infor­matievoorzien­ing onder de loep te nemen. Zoals daar zijn: kran­ten, opiniebladen, gespe­cialiseerde tijd­schriften en dat alles ook nog eens in vele online vari­anten die alle­maal ook nog eens zo snel mogelijk gecon­sumeerd moesten wor­den van­wege de zoge­naamde nieuwswaarde. Langza­am maar zek­er ben ik begonnen met het afscheid nemen van het meren­deel van deze abon­nementen. Inmid­dels is het een stuk overzichtelijk­er gewor­den.

Nu ik bij­na zo’n beet­je alles (voor mijn gevoel) heb opgezegd komt er ruimte (ook in de porte­mon­nee) om weer eens wat anders te proberen. De tim­ing van de Cor­re­spon­dent door Rob Wijn­berg is wat dat betre­ft goed gekozen. Het man­i­fest spreekt me aan

  • Dagelijks, maar voor­bij de waan van de dag
  • Van nieuws naar nieuw
  • Geen poli­tieke ide­olo­gie, wel jour­nal­istieke ide­alen
  • Thema’s en dwarsver­ban­den
  • Jour­nal­istiek boven ren­de­ment
  • Van lez­ers naar par­tic­i­pan­ten
  • Geen adver­teerders, maar part­ners
  • Geen doel­groepen, maar geestver­wan­ten
  • In ide­alen ambitieus, in wijsheid beschei­den
  • Volledig dig­i­taal

en de 60 euro zijn overge­maakt. Nu maar hopen dat er nog eens 12.000 ent­hou­si­astelin­gen zich in de komende 30 dagen zullen aan­melden, zodat zij de lancer­ing van dit veel­belovende project mogelijk mak­en.

Doe ook mee en volg de Cor­re­spon­dent. Mocht je toch nog niet over­tu­igd zijn, bek­ijk dan onder­staande video (en alvast excus­es voor enkele irri­tante piep­jes in de gelu­ids­band) waarom dit mooie ini­ti­atief wel degelijk gaat werken.

[Bek­ijk de video hier op vimeo.com]

~ ~ ~