What does it all mean?

Deze blog­post is deel 19 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.127–130]

Ik lees weer ver­der in Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce. Eer­lijk gezegd heb ik er de afge­lo­pen tijd wel vaker in gele­zen, maar ik ga nu pro­be­ren (net zoals me dat bij Don Qui­chot gelukt is) om er weer regel­ma­tig over te blog­gen en de ver­haal­lijn van het boek aan te hou­den zodat de serie blog­posts uit­ein­de­lijk het gehe­le boek van begin to eind bestrijkt. […]  Lees ver­der

Op drift

Deze blog­post is deel 18 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.122–127]

Tus­sen alle boe­ken die ik de afge­lo­pen tijd had uit­ge­pakt kwam ik ook Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce weer tegen. De laat­ste keer dat ik erin gele­zen (en erover geblogd) had was ruim een jaar gele­den. Ik sloeg het boek open waar ik geble­ven was en las ver­der. Met­een zat ik weer mid­den in het ver­haal. Net zoals je met oude vrien­den die je jaren niet gezien hebt ook gewoon ver­der praat. […]  Lees ver­der

The more you look

Deze blog­post is deel 17 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.115–121]

Het arti­kel op De Cor­res­pon­dent over life­log­gen waar ik het gis­ter over had begint met een ver­wij­zing naar een stu­die uit 1951. In One Boy’s Day werd een poging gedaan om één dag uit het leven van een jon­gen vast te leg­gen. Het resul­taat was een boek van vijf­hon­derd pagina’s dik en er had­den acht onder­zoe­kers aan gewerkt. Tegen­woor­dig, zo is de con­sta­te­ring die volgt, heb­ben we daar een app voor die het­zelf­de doet. Op de ach­ter­grond. Auto­ma­tisch. […]  Lees ver­der

Ontdekkingsreis door het onbekende

Deze blog­post is deel 16 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.109–114]

Een kort hoofd­stuk van­daag. Slechts zes blad­zij­des. Het begint met een beschrij­ving hoe de motor­rij­ders hun weg ver­vol­gen via de Yel­low­sto­ne Val­ley door de staat Mon­t­a­na. Onder­weg zien ze een gedenk­te­ken voor de ont­dek­kings­rei­zi­gers Lewis en Clark die begin 19de eeuw een expe­di­tie onder­na­men om over het land van oost naar west te trek­ken, de zoge­naam­de North­west Pas­sa­ge. Na een uit­een­zet­ting over deduc­tie en induc­tie, twee vor­men van argu­men­ta­tie­tech­nie­ken om op een logi­sche manier een hië­rar­chisch opge­bouwd sys­teem te door­gron­den, ein­digt het hoofd­stuk met een bij­na-bot­sing. Een tege­moet komen­de vracht­wa­gen heeft moei­lijk­he­den om terug te komen op de ande­re rij­baan na een inhaal­ma­noeu­vre en weet de motor van de ik-per­soon op het nip­per­tje te ont­wij­ken. […]  Lees ver­der

De klassieke schoonheid van een goed functionerend systeem

Deze blog­post is deel 15 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.97–108]

Mijn eer­ste levens­ja­ren heb ik door­ge­bracht op een bouw­plaats en ik geloof dat het mij op een bepaal­de manier heeft gevormd. Niet dat ik een ware Bob de Bou­wer ben gewor­den. Ver­re van. Geef me een hamer en spij­ker en ik geef je al snel de opdracht om mij naar de dichts­bij­zijn­de eer­ste hulp post te bren­gen. Nee, waar ik op doel is iets heel anders. […]  Lees ver­der

The terror! The terror!

Deze blog­post is deel 14 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.83–96]

It took me more than a week to dedu­ce from the evi­den­ce around me that eve­ry­thing befo­re my waking up was a dream and eve­ry­thing after­ward was rea­li­ty.
[p.93, Zen] […]  Lees ver­der