Het jaar 2017 – week 3

Een ver­blijf in het bui­ten­land voor werk heeft op mij altijd het effect als­of de tijd door­gaat maar ik er zelf niet actief aan deel­neem. Behal­ve een inci­den­teel tele­foon­tje naar huis ben ik voor­na­me­lijk bezig met de zaken waar­voor ik afge­reisd ben. Daar­om­heen wordt de tijd opge­vuld met res­tau­rant­be­zoek, wat naklet­sen in de hotel­bar en een ses­sie in de fit­ness­ruim­te of een rond­je ren­nen. Tele­vi­sie kijk ik niet, de krant bla­der ik wat door tij­dens het ont­bijt en ver­der scan ik tus­sen­door nog wat nieuws­si­tes op inter­net. Als ik de kans krijg maak ik gebruik van de gele­gen­heid gebruik om wat van de omge­ving te gaan zien.
Afge­lo­pen week was het weer eens zover. […]  Lees ver­der

Het jaar 2017 – week 2

Over min­der dan een uur stap ik in de auto en ver­trek rich­ting Dort­mund nadat ik eerst een col­le­ga heb opge­haald. Vlak­bij het vlieg­veld in Dort­mund heb­ben we hotel geboekt waar we tevens nog twee ande­re collega’s zul­len ont­moe­ten. Hope­lijk is er tijd om nog een drank­je te nemen voor­dat we onze hotel­ka­mers gaan opzoe­ken. Mor­gen­vroeg ver­trek­ken we dan naar Cluj-Napo­ca in Roe­me­nië voor een week­je work­shops. Vrij­dag vlie­gen we weer terug. […]  Lees ver­der